Üyelik Bilgileri
Kullanıcı Adı
Siteye giriş yaparken Kullanıcı Adınızı kullanırsınız.
Şifre
Şifreniz rakam, büyük harf, küçük harf, Özel karakter(!@#$%^&*.,?) içermelidir ve uzunluğu 8 ile 15 karakter arasında olmalıdır,
Şifre Tekrar
E-posta
E-posta Tekrar
Mağaza Adı
Mağazanız n11.com’da bu isimle görünür.
Mağaza adı sonradan değiştirilemez.
Mağaza Url
Üyelik Türü
Satıcı İş Ortaklığı ve Aracılık Hizmetleri Sözleşmesi (n11.com Sözleşme)
n11

SATICI İŞ ORTAKLIĞI ve ARACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu satıcı iş ortaklığı ve aracılık hizmetleri sözleşmesi ("Sözleşme") merkezi Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı Teknokent 3 Binası Blok No: 4 İç Kapı No: 902 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. ("DP") ile merkezi {0} adresinde bulunan {1} ("Satıcı") arasında akdedilmiştir.

1.2. DP ve Satıcı işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. SÖZLEŞME’NİN AMACI VE KAPSAMI

2.1. DP, www.n11.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil websitesini işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıdır. İşbu Sözleşme’de özel olarak tanımlanmadıkça, işbu Sözleşme’nin yorumlanmasında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattaki tanımlar esas alınacaktır.

2.2. İşbu Sözleşme uyarınca Satıcı, DP tarafından yönetilmekte olan www.n11.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağaza’dan satış yapmak, DP ise Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.

2.3. İşbu Sözleşme’nin amacını, Websitesi üzerinde DP ya da DP’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcı’nın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

2.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, DP tarafından Satıcı’ya sunulan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; DP işbu ticari faaliyette sadece, Satıcı’ya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır. DP ile Satıcı arasındaki ilişkiye ise işbu Sözleşme ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri (“E-Ticaret Mevzuatı”) uygulanacaktır.

3. TANIMLAR

Alıcı: Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan tüketiciyi ifade eder.

Hizmet: Alıcı ve Satıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla DP tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Websitesi’nde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ve aracılık hizmetini ifade eder.

Hizmet Bedelleri: İşbu Sözleşme’de DP’nin Satıcı’ya sunduğu Hizmetler kapsamında tahsil edeceği ve Madde 6’da düzenlenen bedelleri ifade eder.

Onaylanmış Elektronik İletişim Adresi: Satıcı tarafından DP’ye beyan edilen ve DP tarafından doğrulanmış Satıcı’ya ait telefon numarası ve elektronik posta adresini ifade eder.

Sanal Mağaza: DP’nin Websitesi üzerinde DP prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

Satıcı: DP ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

Satıcı Ofisi: Satıcı’nın, DP ile iletişim sağlayabileceği DP tarafından Websitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği dahili iletişim sistemini ifade eder.

Websitesi/n11: Mülkiyeti DP’ye ait olan ve DP’nin işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.n11.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

4. SATICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Mağaza Açılışı ve Satıcı'ya Ait Bilgiler

4.1.Satıcı, “satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle EK-1’de bulunan “Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi”nde yer alan belgeleri işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve Satıcı Ofisi’ne yüklenmesi sırasında tam ve eksiksiz olarak temin etmekle yükümlüdür. DP, Satıcı tarafından iletilen belgeler kapsamında Satıcı’nın bilgilerini doğrulayamazsa, Satıcı’ya Hizmetler’i sunmayacaktır. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, DP’nin Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Websitesi’nde bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem DP nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.

4.2. E-Ticaret Mevzuatı uyarınca, Satıcı aşağıdaki bilgileri DP’ye sağlamakla yükümlüdür:

 • Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi
 • Esnaf ve sanatkâr için vergi kimlik numarası
 • Tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası
 • Merkez adresi
 • Onaylanmış Elektronik İletişim Adresi

4.3. Satıcı, Madde 4.2.’deki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde işbu değişikliği, değişikliğin gerçekleştiği günü izleyen gün sonuna kadar Satıcı Ofisi üzerinden DP'ye bildirmekle yükümlüdür. Satıcı, ayrıca yukarıdaki bilgiler dışındaki Satıcı’ya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, DP’ye bildirmekle ve sistemdeki kaydını Satıcı Ofisi’nden buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

4.4. DP, Satıcı'ya ait bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için periyodik olarak çeşitli kontroller gerçekleştirebilir. Söz konusu kontroller kapsamında, Satıcı'ya ait bilgilerin güncel olmadığının tespit edilmesi halinde DP, Satıcı'ya bilgileri güncellemesi için en fazla 3 (üç) iş günü süre verir. Satıcı, bu süre içerisinde bilgilerini güncellemez ise DP'nin Satıcı’ya karşı Madde 7.4.’teki aksiyonları alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Dahili İletişim Sistemi (Satıcı Ofisi)

4.5. DP ile Satıcı arasındaki iletişimin sağlanması ve iletişim sürecinin kolaylaştırılması için dahili iletişim sistemi olarak Satıcı Ofisi bulunmaktadır. Satıcı, Satıcı Ofisi'ne ve Satıcı Ofisi kullanım hüküm ve koşulları ile işleyişine ilişkin açıklamalara https://so.n11.com/ adresi ve https://magazadestek.n11.com/ ’na üzerinden ulaşabilmektedir. Şüpheye mahal vermemek adına, Satıcı, Hizmetler’e ve Sanal Mağazası’na ilişkin taleplerini Satıcı Ofisi üzerinden veya mevzuata uygun sair yöntemlerle DP’ye iletecektir. DP, Satıcı’nın E-Ticaret Mevzuatı’na uygun olarak ilettiği talepleri cevaplandıracaktır. DP, Satıcı'nın Satıcı Ofisi üzerinden sunduğu taleplerine, E-Ticaret Mevzuatı’nda aksi öngörülmedikçe, azami 15 (on beş) gün içerisinde Satıcı Ofisi üzerinden veya E-Ticaret Mevzuatı’na uygun sair yöntemle yanıt verecektir.

4.6. Satıcı, Websitesi’ne üye olduğu esnada Websitesi’nde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Satıcı Ofisi üzerinden Sanal Mağaza’sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

4.7. Satıcı, işbu Sözleşme’ye Satıcı Ofisi üzerinden ulaşabilecektir.

Satıcı'nın Satış, İlan ve İade Koşulları ile Mevzuata Uyuma İlişkin Yükümlülükleri

4.8. Satıcı, (i) işbu Sözleşme ve Ek-4’te bulunan satış, ilan ve iade koşullarını düzenleyen Websitesi Alışveriş Sistemi Koşulları ile https://magazadestek.n11.com/satis-surecleri/n11-is-ortagi-politikasi-7233 linkinde yer alan DP İş Ortağı Politikası kapsamında belirlenen yükümlülükler dahil olmak üzere işbu Sözleşme’nin eklerine, (ii) E-Ticaret Mevzuatı’na, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na, 7223 sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki tüm ilgili kanunlara ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği (tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesine ilişkin ikinci bölüm hükümleri başta olmak üzere) ve Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki ikincil düzenlemeler başta olmak üzere Websitesi’nde satışa sunduğu ürünlere uygulanabilir olduğu ölçüde ilgili mevzuat hükümlerine, (iii) yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının idari karar ve düzenlemelerine uygun davranacağını, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca satış sırasında ve öncesinde Alıcı’ya Websitesi’nde satışa sunduğu ürünler ile ilgili bir bilgilendirme yapılması gerekmekte ise Alıcı’ya bu bilgilendirmeleri tam ve eksiksiz şekilde yapacağını ve bu kapsamdaki her türlü sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.9. Satıcı satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemek, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamak, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. Ayrıca Satıcı, Sanal Mağaza’sında EK-3’ünde yer alan "Yasaklı Ürünler Listesi"nin içeriğini sürekli olarak takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcı’nın işbu maddeye aykırı davranışı sebebiyle DP’nin bir zarara uğraması halinde Satıcı, DP’nin zararını ilk talebi üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Satıcı, her daim, işbu Sözleşme'deki yükümlülüklerini özenli şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, Satıcı, Websitesi’ndeki satışlarında tüketici şikayetlerine sebebiyet vermeyecek ve gerek DP gerek üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarına ilişkin ilgili yükümlülüklerine uygun olarak satış gerçekleştirecektir.

Satıcı'nın Sağladığı İçeriğe İlişkin Yükümlülükleri

4.11. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için DP ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.12. Satıcı, Websitesi’nde kendisi tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu ürünler ile bunlardan kaynaklanan taahhütlerden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve DP’nin bu kapsamında herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Satıcı, (katalog sistemine eklenmesi için ürün önermesi de dahil olmak üzere) DP’ye sağladığı ya da önerdiği her türlü görsel, yazılı ve sair bilgi ve içeriklerin, ürün özellikleri, stok oranı, ürün bilgileri ve sair her türlü ürün içeriğinin doğruluğu, güvenilirliği, gerçekliği ve hukuka uygunluğundan münhasıran sorumlu olduğunu, Satıcı’nın sağladığı herhangi bir içerik sebebiyle DP’nin zarara uğraması halinde, DP’nin zararını ilk talebi üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. Satıcı, DP’ye, satışa sunduğu ürüne ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğini haiz videolar ve fotoğraflar da dahil olmak üzere görsel ve işitsel unsurlara ilişkin FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkına ilişkin olarak, sayı, kopya, baskı, konu, mecra, ülke ve süre bakımından sınırsız, üçüncü kişilere de kullandırılabilecek nitelikte ve bedelsiz şekilde tüm hakları verdiğini/vereceğini, bu görsel ve işitsel unsurların eser sahibinin veya hak sahibinin bizzat kendisi olduğunu, işbu hakları vermeye ehil ve yetkili olduğunu, bu görsel ve işitsel unsurların kullanımının başta FSEK olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir kişiye ait hakları (fikri mülkiyet hakkı dâhil) ihlal etmediğini/etmeyeceğini, DP’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve bu kapsamda DP’nin adli ve/veya idari merciler tarafından verilen kararlar dolayısıyla ödeme yapması halinde DP’nin ödediği tutarları Satıcı’ya yapacağı ürün satış bedeli ödemelerinden mahsup etme hakkına sahip olduğunu taahhüt eder.

4.14. Satıcı, Websitesi’ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Satıcı, Websitesi’nde satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü satış, teşhir, pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetinde herhangi bir sayı, kopya, baskı, konu, mecra (Google, Yandex ve diğer çevrim içi arama motorları da dahil), ülke sınırlaması olmaksızın ve fakat Sözleşme süresiyle sınırlı olarak, DP tarafından ve DP tarafından yetkilendirilecek kişiler tarafından kullanılmasına bedelsiz şekilde muvafakat ettiğini (şüpheye mahal vermemek adına, DP işbu hak ve yetkiyi mevzuata uygun çerçevede yerine getirecektir), işbu muvafakati vermeye ehil ve yetkili olduğunu ve işbu markaların kullanımının başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir kişiye ait hakları (marka ve sair sınai mülkiyet hakkı da dahil) ihlal etmediğini/etmeyeceğini, DP’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve bu kapsamda DP’nin adli ve/veya idari merciler tarafından verilen kararlar dolayısıyla ödeme yapması halinde DP’nin ödediği tutarları Satıcı’ya yapacağı ürün satış bedeli ödemelerinden mahsup etme hakkına sahip olduğunu taahhüt eder.

Satıcı'nın Orijinal Ürün Satma Yükümlülüğü

4.15. Satıcı, Sanal Mağazası’nda satışa sunduğu ve satışını yaptığı ürünlerin orijinal olmasını sağlamakla yükümlüdür. Kaçak, sahte ürünler veya içerikler ya da korsan kopyalar; yasa dışı olarak taklit edilmiş, çoğaltılmış veya üretilmiş ürünler ve üçüncü kişilerin fikrî mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler yasaklı ürünler arasında sayılmaktadır. Bu kapsamda Satıcı, Sanal Mağaza’dan satışa sunduğu ürünlerin orijinal olduğunu, DP’nin ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, DP’ye ürünlerin orijinal olmadığıyla ilgili herhangi bir üçüncü kişi talebinin gelmesi halinde bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve faturaları eksiksiz olarak derhal DP’ye temin edeceğini, aksi halde DP’nin Satıcı’nın Sanal Mağaza’dan yapmakta olduğu tüm satışlarını durdurma hakkını ve Satıcı’ya karşı Madde 7.4.’teki aksiyonları alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı'nın İndirimli Satış ve Kampanyalara İlişkin Yükümlülükler

4.16. Satıcı, Websitesi’nden satışa sunduğu ürünlere ilişkin maliyetine DP’nin katlanacağı indirim, promosyon ve kampanyalara işbu Sözleşme kapsamında onay vermektedir. DP ayrıca Satıcı ile yazılı olarak mutabık kalması veya Satıcı’nın Satıcı Ofisi üzerinden onay vermesi halinde, Websitesi’nden satışa sunduğu ürünlere ilişkin maliyetine Satıcı’nın veya Satıcı ile DP’nin birlikte katlanacağı indirim, promosyon ve kampanya uygulamaları yapabilecek olup, Satıcı ilgili maliyetleri karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, işbu madde kapsamında vermiş olduğu onayları her zaman geri alabilecek olup, onayını geri alması geri alma anına kadarki sorumluluğunu hiçbir suretle ortadan kaldırmayacaktır. Satıcı kampanyaya katıldığı takdirde, ilgili kampanyanın şart ve koşullarının tamamına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. Satıcı, indirim, promosyon ve kampanya uygulamalarına konu edilen ürünlerinin indirimli satış fiyatlarını ve yapılan indirimin miktar/oranlarını doğru, tam ve eksiksiz gireceğini; söz konusu indirim, promosyon ve kampanya uygulamalarına tedarik edebileceği sayıda ürünü dahil edeceğini; söz konusu indirim, promosyon ve kampanya uygulamaları ve bunlara ilişkin her türlü mecrada yapılacak reklam ve tanıtımlar dahilinde girmiş olduğu stok adedi kadar ürünü, belirlenen indirimli satış fiyatları ile satışa sunacağını ve bu indirim, promosyon ve kampanya uygulamalarına konu ürünlere ilişkin siparişleri tedarik edememe sebebiyle iptal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18. DP, Satıcı tarafından satılan ürünlerin satış bedellerinde (Satıcı’nın onay vermiş olması halinde, DP’nin Satıcı’ya herhangi bir bedel yansıtmadan maliyetine kendi katlandığı indirim, promosyon ve kampanya uygulamaları dışında), tek taraflı olarak değişiklik yapmayacağını ve Satıcı'yı kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlamayacağını kabul eder. Satıcı, kendi iradesi ile DP tarafından DP’nin Websitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip edebilir, bu kampanyalara katılmak istemesi durumunda, tüm kampanya koşullarına uymak şartıyla katılabilir.

Satıcı'nın Websitesi'ni Kötüye Kullanmama Yükümlülüğü

4.19. Satıcı, faaliyetlerini iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, DP’nin iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda DP’nin kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.20. Satıcı, Websitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette DP kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.

4.21. Satıcı, DP’nin önceden yazılı rızası alınmaksızın Websitesi’nde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Satıcı ayrıca, DP’ye veya Alıcılar’a spam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.

4.22. Satıcı, Websitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla DP tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca Websitesi’ndeki profiline robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.23. Satıcı, sosyal medya mecraları üzerinden DP ve Alıcıları aleyhine olumsuz yorumlarda bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

Satıcı’nın Fatura Kesme, İletme ve Yükleme Yükümlülüğü

4.24. Satıcı, Sanal Mağazası’ndan satışa sunduğu ürünler/hizmetler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca fatura veya fatura yerine geçen belge düzenlemek zorunda olup Sanal Mağazası’ndan satışa sunduğu ürünleri/hizmetleri fatura veya fatura yerine geçen belge düzenleyerek teslim edecek ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlemesi gereken belgelere, DP tarafından oluşturulan alan aracılığıyla yer verecektir.

4.25. Satıcı, (i) e-arşiv sistemini kullanması durumunda e-posta yoluyla e-faturalarını, (ii) e-arşiv sistemini kullanmaması durumunda ise kargo beraberinde kağıt faturalarını Alıcı’ya iletmek ile yükümlüdür. Ek olarak, Satıcı’nın kağıt fatura kullanması durumunda gerekli teknolojik entegrasyonu sağlayarak, Alıcılar’a elektronik ortamdan da fatura iletebilmesi beklenmektedir.

4.26. Satıcı, Websitesi üzerinden gerçekleştirdiği satışlara ait faturaları, siparişin Alıcı’ya tesliminden itibaren en az 10 sene boyunca saklamakla ve asgari garanti süresi dikkate alındığında en az 2 sene boyunca (minimum garanti süresi dikkate alınmıştır) Alıcı tarafından talep edilmesi halinde tekrar iletmekle yükümlüdür.

 • i. Satıcı tarafından ilgili siparişe ilişkin faturanın hiç düzenlenmemesi ve/veya Alıcı’nın fatura talebinde bulunmasına rağmen Satıcı’nın fatura düzenleyerek faturayı iletmemesi durumunda, ilgili sipariş bedeli Alıcı’ya iade edilecektir.
 • ii. Satıcı tarafından ilgili siparişe ilişkin faturanın düzenlenmiş ve Alıcı’ya iletilmiş olmasına rağmen, siparişin teslim tarihinden sonra ve toplamda 2 yıl içerisinde Alıcı’nın tekrar fatura talebinde bulunması durumunda, tek sefere mahsus olmak üzere Satıcı tarafından fatura iletilecektir.

4.27. Alıcı’nın “kurumsal fatura” talebi iletmesi durumunda Satıcı, bu talebi karşılamakla yükümlü olup, Alıcı tarafından girilen bilgilere uygun şekilde kurumsal fatura düzenlenmelidir.

5. DP’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

DP'nin Satıcı Tarafından Sağlanan Bilgi ve İçeriğe İlişkin Hak ve Yükümlülükleri

5.1. DP, Satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. DP, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi, yetkili kurum veya kuruluşların DP’den talepte bulunması ya da bu kurumlara DP tarafından bildirim yapılmasının öngörüldüğü durumlar (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması) ile yürürlükteki E-Ticaret Mevzuatı ve tüketicinin korunması mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuatlardan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu anlamda Satıcı, kendine ait bilgilerin DP tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.

5.2. DP, E-Ticaret Mevzuatı ve tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında ise yer sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu kapsamda DP’nin, Satıcı tarafından Websitesi’nde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. DP, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. DP ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının veya yetkili kamu kurumunun kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.

5.3. DP’nin Satıcı’nın Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi veya bu hususa ilişkin yargı mercii kararının kendisine bildirilmesi ya da Ticaret Bakanlığı ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendisine bildirim yapılması halinde DP söz konusu içeriğin yayından kaldırılması da dahil olmak üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde yükümlü olduğu aksiyonları alacaktır. Böyle bir durumda Satıcı her ne isim altında olursa olsun DP’den herhangi bir tazminat talep edemez.

Sıralama Uygulamaları

5.4. Websitesi’nde ürün listelenirken (i) akıllı sıralama, (ii) artan fiyat, (iii) azalan fiyat, (iv) satış miktarı, (v) yorum sayısı, (vi) yeni ürün, (vii) ürün notu ve (vii) mağaza puanı parametrelerine göre sıralama yapılmakta olup, ürünler tavsiye edilirken öncelikli olarak akıllı sıralamaya göre listelenmektedir.

5.5. Akıllı sıralama ile ürünlerin sıralanmasında, arama ile uygunluk, satış miktarı, satıcı ve ürün puanı, teslimat avantajları, popüler kategoriler, ürüne ait reklam kriterleri belirleyici olmaktadır. Söz konusu algoritma kriterleri (parametreler) belirli katsayılara sahip olup, bunların katsayılarına göre çalışan algoritma sonucunda ürünlerin sıralaması belirlenmektedir.

5.6. Satıcı’nın Sanal Mağazası’nın kendi talebi üzerine veya işbu Sözleşme Madde 7.4.’te belirtilen sebeplerin ortaya çıkması halinde DP tarafından askıya alınması veya kapatılması durumunda, Satıcı’nın Sanal Mağazası tekrar açıldığında, askıya alma/kapama süresi boyunca trafik kaybı sebebiyle Sanal Mağaza’daki ürünleri sıralamada geri düşebilmektedir. Böyle bir durumda, Satıcı DP’den herhangi bir zarar tazmininde bulunmayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

DP Tarafından Sağlanan Fotoğraf Stüdyosu Hizmeti

5.7. DP, Satıcıya ürünlerini daha profesyonel bir biçimde sunabilmesine yardımcı olmak için fotoğraf stüdyosu hizmetlerinden faydalanma imkanı sunabilecektir. Bu hizmetin sunulması tamamen DP’nin takdirindedir. Satıcı; işbu stüdyo hizmetlerinden faydalanması halinde, stüdyo kullanımına dair prosedür gereğince DP veya ilgili stüdyo tarafından talep edilmesi muhtemel bilgi ve belgeleri DP’ye veya stüdyoya sunacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu hizmet kapsamında fotoğraf stüdyosunda çekilen fotoğraflara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı kapsamındaki tüm haklar DP’ye ait olacaktır.

6. MALİ HUSUSLAR

Satış Bedeline Hak Kazanma

6.1. Satıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır.

6.2. Websitesi'ne üyelik ve ürün sergileme ücrete tabi olmamakla birlikte, Satıcı, Sanal Mağazası üzerinden yaptığı satışlar ile DP ve/veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetleri satın alması durumunda, işbu Madde 6’da belirtilen kapsamda ücretlendirilecektir.

Komisyon Bedeli

6.3. Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet bedeli; malın KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınacak komisyon bedelidir. Komisyon bedellerine ilişkin oranlar, Satıcı'nın satışa sunduğu ürünün ait olduğu kategoriye göre belirlenmektedir. Her bir kategorideki komisyon bedeli oranı https://magazadestek.n11.com/s/komisyon-oranlari linkinde belirlendiği şekilde ("Komisyon Bedeli") uygulanmaktadır.

6.4. Şüpheye mahal vermemek adına, Komisyon Bedeli Satıcı'nın üyelik sürecindeki satışa sunduğu ürünün ait olduğu kategori seçimine bağlı olarak değişmektedir. Satıcı'nın hatalı kategoride ürün açması halinde, DP, ürünlerin doğru kategoriden satılması için kategori taşıması yapma hakkına sahiptir. Satıcı, DP tarafından kategori taşıması yapılması halinde Satıcı'dan alınacak komisyon, Komisyon Bedeli’ne uygun şekilde değişiklik gösterebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. DP, zaman zaman, Satıcı'ya bilgi vermek veya Satıcı Ofisi’nde ilan etmek suretiyle ve Satıcı lehine olacak şekilde, Satıcı özelinde veya ürün bazında Komisyon Bedeli’ni dönemlik olarak (örneğin, kampanya dönemlerinde) veya kalıcı şekilde azaltma hakkını saklı tutar. İşbu hallerde Taraflar ilgili yazışmaları e-posta aracılığıyla yürütecek olup, uyuşmazlık halinde DP’nin kayıtları esas alınacaktır.

Pazarlama Hizmet Bedeli

6.6. DP'nin Websitesi üzerinden yapılan satışları artırmaya yönelik olarak gerçekleştireceği reklam, pazarlama ve tanıtımın için karşılığı olarak, DP Satıcı’dan tamamlanan her ürün satışı başına aşağıda belirtilen oranlarda pazarlama bedeli (ad fee) ("Pazarlama Hizmet Bedeli”) tahsil edecektir. Pazarlama Hizmet Bedeli kapsamına DP’nin Satıcı’nın her bir ürününü pazarlamak, tanıtmak için hem Websitesi hem de üçüncü taraflar nezdinde yürüteceği tüm reklam çalışmaları girmekte olup, hizmetin detay koşulları doğrudan DP tarafından belirlenmektedir.

 • Altın ve Gümüş kategorisine dahil ürünlerde, tamamlanan her ürün satışından ürün bedelinin %0,17 + KDV'sine denk gelen bir tutarda Pazarlama Hizmet Bedeli tahsil edilecektir.
 • Yukarıda belirtilen kategoriler (Altın ve Gümüş) haricindeki diğer tüm kategorilerdeki ürünlerde, tamamlanan her ürün satışından ürün bedelinin %1 + KDV’sine denk gelen bir tutarda Pazarlama Hizmet Bedeli tahsil edilecektir.

Pazaryeri Hizmet Bedeli

6.7. DP, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen satışlara ilişkin Satıcı’ya sunduğu Hizmetler kapsamında, teknolojik altyapı sağlanması, ödeme hizmeti entegrasyonu, lojistik entegrasyonu gibi üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarla entegrasyon kurulması, müşteri ve satıcı operasyonlarının yönetilmesi gibi süreçler çerçevesinde ortaya çıkan giderlere istinaden Satıcı’dan, tamamlanan her ürün satışı başına %0,67 TL + KDV pazaryeri hizmet bedelini ("Pazaryeri Hizmet Bedeli") tahsil edecektir.

Satış Bedelinin Ödenmesi

6.8. DP, Satıcı’nın ürünü belirttiği süre içerisinde Alıcı’ya ulaştırması ve ürün satış bedelinin E-Ticaret Mevzuatı kapsamında DP'nin tasarrufuna girdiğinin kabul edilmiş sayılması şartlarının sağlanmasını takiben azami 5 (beş) iş günü içinde ürün satış bedelini, ilgili Hizmet Bedelleri’ni ve gerekli olması halinde işbu Sözleşme’nin diğer hükümlerinde belirtilen tutarları mahsup ederek, Satıcı’nın aşağıda belirtmiş olduğu banka hesabına ödeyecektir. Satıcı, Alıcı’dan bu kapsamda yapılacak tahsilat ve Satıcı’ya yapılacak ödeme işlemlerine ilişkin olarak DP’yi yetkilendirmektedir.

6.9. Aşağıdaki hesap detayları Satıcı'ya yapılacak olan her türlü ödeme için geçerli olacaktır. Satıcı, hesap detaylarına ilişkin değişiklikleri Satıcı Ofisi üzerinden DP’ye derhal bildirmekle yükümlüdür. Satıcı’nın aşağıda bildirmiş olduğu banka hesap bilgisinin değişmesi durumunda, değişikliği DP’ye bildirilmediği takdirde, DP aşağıdaki banka hesabına yaptığı ödemeler ile Satıcı’ya ödeme yapma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.

 • Satıcı Hesap Detayları
 • Hesap Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı: {3}
 • IBAN No: {2}

6.10. DP tarafından Satıcı’ya ödemesi yapılmasına rağmen ürün satış bedellerinin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Alıcı’ya iade edilmesi gereken herhangi bir durumun varlığı sebebiyle yapılacak iadelerde, Satıcı, DP tarafından kendisine yapılan ödeme tutarını derhal DP’ye iade edecektir. Satıcı, iade ve değişim hallerinde kargo bedelinin kendisi tarafından karşılanacağını; buna istinaden DP'den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Satıcı ayrıca, ödeme hizmeti sağlayıcısından kaynaklı masraflar başta olmak üzere, özellikle cayma hakkı kullanımı ve ayıplı mal/hizmet sebebiyle iade işlemlerine yönelik olarak DP nezdinde doğabilecek her türlü masraf, gider ve ödeme tutarlarından, bizzat Satıcı sorumlu olduğunu, bu masraflardan ve Satıcı’dan yapılacak hizmet kesintilerinden DP’nin sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11. Satıcı, DP’nin, Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hukuki sebebi her ne olursa olsun tüm muaccel alacaklarını (Komisyon Bedeli, Pazarlama Hizmet Bedeli, Pazaryeri Hizmet Bedeli, Alıcı’ya iade edilen ürün satış bedelleri, sunulan diğer her türlü hizmete ilişkin bedeller, (aşağıda tanımlandığı üzere) Cezai Şartlar’ın tutarları ve Satıcı’nın onay verdiği indirim, promosyon ve kampanya uygulamalarının tüm maliyetleri de dahil) ve adli ve/veya idari merci kararlarına istinaden yaptığı ödeme tutarlarını Satıcı için tutulan cari hesaba işleme ve Satıcı’nın borç bakiyesini netleştirme ve bu tutarları Satıcı’ya yapacağı ürün satış bedeli ödemelerinden mahsup etme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

6.12. Satıcı, DP’nin aşağıda sayılan hallerin varlığı halinde, DP tarafından işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’ya yapılacak ödemeleri erteleme veya askıya alma hakkına sahip olduğunu ve Madde 6.8.’deki 5 iş günlük sürenin uygulanmayacağını kabul eder:

 1. Hukuka aykırı faaliyetlerin önlenmesi (Satıcı’nın Alıcı ile anlaşmalı işlem yapması; Satıcı’nın Alıcı ile aynı kişi olup hayali işlem yaratması; Satıcı’nın dolandırıcılık (fraud) niteliğinde işlem yapması; Satıcı’nın dolandırıcılık (fraud) yaptığı tespit edilen satıcılar ile ilişkilendirilmesi; Satıcı’nın orijinal olmayan ürün de dahil olmak üzere hukuka aykırı ürün satışı yapması; Satıcı’nın kampanya, kargo, muadil ürün, kupon, iade, yorum, görünürlük arttırma ve sair Websitesi süreçlerini hile/kasıt/ağır kusur/suistimal/aldatma/dolanma yolu ile DP’yi zarara uğratmaya yönelik iş ve işlemler yapması; Satıcı’nın şüpheli işlemlerin varlığının tespit edilmesi de dahil) ve/veya
 2. Mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi (Satıcı'nın işbu Sözleşme kapsamındaki ya da Alıcılara karşı yükümlülüklerini ihlal ettiğinin Tüketici Hakem Heyeti, adli ve/veya idari merci kararlarının/ taleplerinin karşılanması ve külli halefiyet dolayısıyla alacak devri halinde alacaklı tarafın değişmesi de dahil)

Şüpheye mahal vermemek adına bu durumlarda, Satıcı, DP'den herhangi bir ödeme talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.13. DP, Satıcı'ya dair şikayetlerin yoğunlaştığını veya Satıcı tarafından satılan ürünlerin fikri ve sınai haklara ilişkin yükümlülüklere uygun olmadığını re'sen veya üçüncü kişi şikayeti üzerine tespit ettiği hallerde, halihazırda DP nezdinde bakiyesi olmayan Satıcı'dan bakiye oluşturmasını talep edebilir. Satıcı, DP'nin bu talebine uyacağını, aksi takdirde, halihazırda DP'nin kendi nezdinde oluşan zararlardan dolayı Satıcı aleyhine yargı yollarına başvurabileceğini ve DP'nin Satıcı'ya karşı Madde 7.4.'teki aksiyonları alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu süreçte, Satıcı'nın siparişlerine ilişkin sorumluluğu aynen devam edecektir.

6.14. Satıcı, cari hesabının DP nezdinde borç bakiyesine dönüşmesi halinde, DP'nin alacağını Satıcı'ya bildirmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde DP'nin Satıcı'ya bildireceği banka hesabına ödeyecektir.

DP, Satıcı'nın Sözleşme'nin Madde 6.14.'ü uyarınca borç bakiyesini ödememesi halinde, Satıcı cari hesabına işlenen her kalem için işleme tarihinden itibaren TCMB tarafından ilan edilen ticari temerrüt faizi oranında faiz işletme ve cari hesaba kaydedilen alacakları bu şekilde hesaplanan faizi ile isteme hakkına sahiptir.

Ek Hizmetler

6.15. Satıcı, Websitesi’ndeki Sanal Mağazası’ndan yapacağı ürün satışları için işbu Sözleşme’nin akdedilmesiyle birlikte DP’nin sağladığı işbu Sözleşme’nin Ek-6’sındaki Özel Kargo Protokolü’ne de taraf olacaktır. Satıcı, işbu Sözleşme ekindeki Özel Kargo Protokolü’nün ilgili şart ve koşulların tamamına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.16. Satıcı’nın DP tarafından belirlenen adette ürün listelemek için herhangi bir ücret ödemesine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Satıcı, DP tarafından belirlenen eşiğin üzerindeki adette ürün listeleyebilmesi için Satıcı’nın isteğine bağlı olarak listeleme paketi satın alma imkanı bulunmaktadır. Listeleme paketi kapsamında belirtilen paket tutarının ödenmesi karşılığında listeleme hakkı kazanılır. Listeleme hakkı satın alımına ilişkin tüm şart ve koşullar, Satıcı Ofisi’ndeki Ürün Yönetimi > Listeleme Paketleri sekmesinde (https://so.n11.com/selleroffice/app//productCredit) düzenlenmektedir. Satıcı, listeleme hakkı satın almak istemesi halinde, ilgili şart ve koşulların tamamına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.17. Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Madde 5.4. ve 5.5.’te belirtilen listelemede ürünlerinin ön plana çıkarılması, çevrim içi arama motorlarında veya sair internet kanalı aracılığıyla yapılan aramalarda Websitesi’ndeki ürünlerinin ön plana çıkarılması için DP’ye reklam puanı (ad point) ücreti ödeyebilir. Bu kapsamda, ürün başına satıcının belirlediği miktarda reklam puanı satın alınabilir. Reklam puanı satın alımına ilişkin tüm şart ve koşulları, Satıcı Ofisi’ndeki Reklam Yönetimi > Puan ve Reklam Özeti > Reklam Puanı Satın Al sekmesinde (https://so.n11.com/reklam-yonetimi/puan-ozeti) düzenlenmektedir. Satıcı, reklam ücretine ilişkin şart ve koşulların tamamına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.18. Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak DP’nin sunduğu e-fatura hizmetinden faydalanabilir. E-fatura hizmetleri kapsamında belirlenen paket tutarının ödenmesi karşılığında, ilgili paket kapsamında e-fatura hizmeti alımına hak kazanılır. E-fatura hizmeti satın alımına ilişkin tüm şart ve koşullar https://www.n11faturam.com/ linkinde ve Satıcı Ofisi’ndeki Ödeme ve Fatura Yönetimi > E-Fatura Yönetimi sekmesinde düzenlenmektedir. Satıcı, bu hizmeti satın almak istemesi halinde, ilgili şart ve koşulların tamamına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.19. Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak DP’nin depolama hizmetinden faydalanabilir. Depolama hizmetleri kapsamında belirlenen paket tutarının ödenmesi karşılığında ilgili paket kapsamında depo hizmeti alımına hak kazanılır. Depo hizmeti satın alımına ilişkin tüm şart ve koşullar https://www.n11depom.com/ linkinde ve Satıcı Ofisi’ndeki Sipariş Yönetimi > Depo Yönetimi sekmesinde düzenlenmektedir. Satıcı, bu hizmeti satın almak istemesi halinde, ilgili şart ve koşulların tamamına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.20. Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak DP’nin sunduğu n11mağazam hizmetinden faydalanabilir. Tek bir platform üzerinden, birden çok pazar yeri ve e-ticaret platformunda eş zamanlı olarak satış yapma ve mağazaları yönetme imkanına yönelik hizmetler kapsamında belirlenen paket tutarının ödenmesi karşılığında, ilgili paket kapsamında mağaza süreç yönetimi hizmeti alımına hak kazanılır. n11mağazam hizmeti satın alımına ilişkin tüm şart ve koşullar https://www.n11magazam.com/ linkinde düzenlenmektedir. Satıcı, bu hizmeti satın almak istemesi halinde, ilgili şart ve koşulların tamamına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.21. DP’nin Satıcı’ya sağladığı ek hizmetler için, DP’den bağımsız olarak üçüncü taraflardan hizmet alımı (entegratörlük gibi) gerçekleştirmesi gerekebilmektedir. İlgili üçüncü tarafın DP’ye sağladığı hizmetler için DP’nin herhangi bir kontrolü ve/veya müdahalesi olmaksızın hizmet bedelinde değişiklik yapması durumunda, üçüncü tarafın yaptığı bu bedel değişikliği Satıcı’ya doğrudan uygulanacaktır. DP, Satıcı'ya sağladığı ve Satıcı'nın onayı ile sunulan ek hizmetlerde (örneğin, reklam puanı satın alınması gibi), paket fiyatlarını ve kullanım baremlerini güncelleyebilecektir. Bu güncellemeler, Satıcı'ya doğrudan uygulanacak olup, Satıcı, ilgili dönemde kullanmak istediği ek hizmeti, ilgili paketlerin güncel fiyatları ve kullanım baremleri üzerinden kullanacaktır.

Cezai Şartlar

Orijinal Olmayan Ürün Satışı

6.22. DP tarafından işbu Sözleşme Madde 4.13.’e aykırı olarak Satıcı’nın orijinal olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı DP’ye toplamda 50.000 TL (elli bin Türk lirası) tutarından az olmamak kaydıyla bahse konu her bir sahte ürün bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, DP’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, DP’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.

Haksız Sipariş Reddi

6.23. Satıcı, Sanal Mağazası’ndan sattığı ürünlerine ilişkin verilen siparişleri haklı gerekçesi olmadığı takdirde reddetmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına, ürün satışa sunulduğu halde stok bulunmaması, sipariş reddi için haklı gerekçe olarak kabul edilmemektedir. DP tarafından Satıcı’nın haklı gerekçesi olmaksızın Alıcılar’ın siparişlerini reddettiğinin tespit edilmesi halinde, Satıcı DP’ye aşağıda belirtilen tutarlarda cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, DP’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, DP’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.

 • Reddedilen ürün bedeli 0 TL – 100 TL arasında ise 10 TL
 • Reddedilen ürün bedeli 100 TL – 500 TL arasında ise 25 TL
 • Reddedilen ürün bedeli 500 TL – 1.000 TL arasında ise 50 TL
 • Reddedilen ürün bedeli 1.000 TL – 5.000 TL arasında ise 150 TL
 • Reddedilen ürün bedeli 5.000 TL ve üzeri ise 250 TL.

Geciken Kargolama ve Tedarik Edememe

6.24. Satıcı, Sanal Mağazası’ndan sattığı ürünlerine ilişkin verilen siparişleri, belirttiği azami tarihe kadar kargoya vermekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. DP tarafından Satıcı’nın verilen siparişleri taahhüt ettiği süreyi aşacak şekilde gecikmeli olarak kargoya verdiğinin tespit edilmesi halinde, Satıcı DP’ye aşağıda belirtilen tutarlarda cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, DP’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, DP’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.

 • Ürünün kargoya verilmesinde 1 gün gecikilir ise ürün başına 20 TL
 • Ürünün kargoya verilmesinde 2 gün gecikilir ise ürün başına 30 TL
 • Ürünün kargoya verilmesinde 3 gün gecikilir ise ürün başına 40 TL
 • Ürünün kargoya verilmesinde 4 ve üzeri gün gecikilir ise ürün başına 50 TL

Ürünün kargoya verilmesinde 5 gün ve üzeri gecikilir ise ve sipariş Alıcı veya Satıcı tarafından iptal edilirse, sipariş tedarik edilememiş kabul edilecek olup, “Tedarik Edilemeyen Sipariş” olarak tanımlanacaktır.

Tedarik Edilemeyen Siparişler için yukarıda yer alan ceza tutarlarına ek olarak Alıcılar’a aşağıdaki baremlerde müşteri memnuniyeti kuponu tanımlanacak ve bu kuponların maliyetleri Satıcı’dan tahsil edecektir.

 • Tedarik Edilemeyen Sipariş’e konu ürün net satış bedeli 0-99,99 TL ise 25 TL
 • Tedarik Edilemeyen Sipariş’e konu ürün net satış bedeli 100-499,99 TL ise 50 TL
 • Tedarik Edilemeyen Sipariş’e konu ürün net satış bedeli 500 TL ve üstü ise 75 TL

6.25. Satıcı, Sanal Mağazası’ndan satışa sunduğu ürünler/hizmetler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca fatura veya fatura yerine geçen belge düzenlemekle ve bu belgeyi Alıcı’ya iletmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. DP tarafından Satıcı’nın ilgili siparişe ilişkin faturayı hiç düzenlemediği ve/veya Alıcı’nın fatura talebinde bulunmasına rağmen Satıcı’nın fatura düzenleyerek faturayı iletmediğinin tespit edilmesi durumunda Alıcı’nın ilgili mevzuattan kaynaklanan hakları kapsamında alınacak aksiyonlara ek olarak, Satıcı ayrıca DP’ye aşağıda belirtilen tutarlarda cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, DP’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, DP’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.

 • İlgili siparişe konu ürün bedeli 0 TL – 49,99 TL arasında ise 20 TL
 • İlgili siparişe konu ürün bedeli 50 TL – 499,99 TL arasında ise 50 TL
 • İlgili siparişe konu ürün bedeli 500 TL – 999,99 TL arasında ise 100 TL
 • İlgili siparişe konu ürün bedeli 1.000 TL – 1.999,99 TL arasında ise 150 TL
 • İlgili siparişe konu ürün bedeli 2.000 TL ve üzeri ise 200 TL.

Ayıplı Ürün Teslimi

6.26. Satıcı, Sanal Mağazası’ndan sattığı ürünlerine ilişkin verilen siparişlerde, ilgili ürün ilanında belirtilen ürün özelliklerine uygun ürünü Alıcı’ya teslim etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. DP tarafından Satıcı’nın Alıcı’ya ayıplı ürün (hasarlı, kusurlu, eksik veya yanlış ürün gibi) teslim ettiğinin tespit edilmesi halinde, Alıcı’nın ilgili mevzuattan kaynaklanan hakları kapsamında alınacak aksiyonlara ek olarak, Satıcı ayrıca DP’ye aşağıda belirtilen tutarlarda cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, DP’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, DP’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.

 • Ayıplı ürün bedeli 0 TL – 49,99 TL arasında ise 10 TL
 • Ayıplı ürün bedeli 50 TL – 499,99 TL arasında ise 25 TL
 • Ayıplı ürün bedeli 500 TL – 999,99 TL arasında ise 50 TL
 • Ayıplı ürün bedeli 1.000 TL – 1.999,99 TL arasında ise 75 TL
 • Ayıplı ürün bedeli 2.000 TL ve üzeri ise 100 TL.

6.27. Satıcı, işbu Sözleşme’nin Madde 6.22., 6.23., 6.24., 6.25. ve 6.26. maddeleri kapsamında düzenlenen cezai şartların ("Cezai Şartlar”) bizzat DP tarafından belirlenen zamanlarda fatura edileceğini, Cezai Şartlar’ın DP tarafından fatura edilmesi ile faturanın düzenleme tarihi itibariyle muaccel olacağını, söz konusu fatura tutarlarını derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini, DP’nin söz konusu fatura tutarlarını Satıcı için tutulan cari hesaba işleme ve Satıcı’nın borç bakiyesini netleştirme ve Satıcı’ya yapacağı ürün satış bedeli ödemelerinden mahsup etme hakkına sahip olduğunu beyan ve kabul eder.

6.28. Cezai Şartlar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 179. maddesi mahiyetinde, ifaya ekli ceza (asıl borçla birlikte cezanın ifası) niteliğindedir. Cezai Şartlar’ın ödenmesi, Sözleşme’nin Madde 7.9. ila 7.11.’i uyarınca DP’nin Cezai Şartlar’ın yanı sıra tazminat talep etmesine ve Sözleşme’de yer alan diğer yaptırımları uygulamasına engel değildir.

6.29. Satıcı, Cezai Şartlar’ın tutarlarına yönelik gerekli değerlendirmelerde bulunduğunu, Cezai Şartlar’ın, bunları ödeme yükümlülüğünün meydana geliş zamanına bakılmaksızın Satıcı bakımından makul ve karşılanabilir olduğunu, fahiş olmadığını ve Cezai Şartlar’ın ödenmesinin ve/veya kesilmesinin hiçbir koşul ve şart altında ekonomik mahvına neden olmayacağını, dolayısıyla DP’den Cezai Şartlar’ın indirilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.30. Cezai Şartlar’ın doğmasına sebep ihlalden etkilenen Alıcı’ya, Websitesi üzerinden diğer satıcıların satışa sunduğu ürünlerden yapılacak alışverişlerde de geçerli olmak üzere DP tarafından müşteri memnuniyet kuponları tanımlanabilecektir. Satıcı, söz konusu kuponların DP tarafından tanımlanması halinde bu kuponların maliyetleri ve ürünlerin tedarik edilmemesi dolayısıyla yürütülen muadil ürün uygulaması nedeniyle DP tarafından katlanılan maliyetlerin, DP tarafından Satıcı’dan talep edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.31. Satıcı, Websitesi’nde faaliyet gösteren diğer satıcıların ihlalleri dolayısıyla (i) bu satıcılardan tahsil edilen Cezai Şartlar’ın tutarları ile maliyeti karşılanan müşteri memnuniyet kuponları ile (ii) maliyeti DP tarafından E-Ticaret Mevzuatı’nın ilgili hükümlerine uygun olacak şekilde karşılanan müşteri memnuniyet kuponlarının, kendisinin Websitesi’nde satışa sunduğu ürünlerde geçerli olmasına işbu Sözleşme ile onay verdiğini kabul ve beyan eder.

7. HİZMETLER’İN KISITLANMASI, ASKIYA ALINMASI VE SONLANDIRILMASI İLE SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

Sözleşme'nin Yürürlüğü

7.1. İşbu Sözleşme, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerli olacaktır.

Sözleşme'nin Feshi

7.2. İlgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen sona erme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme, (i) Taraflar’ın karşılıklı mutabakatı ile, (ii) Satıcı veya DP tarafından Sözleşme uyarınca en az 1 (bir) ay önceden yapılacak tek taraflı fesih bildirimi ile (herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın) ve (iii) Madde 7.3. ila 7.4.’teki sonlandırma sebeplerinin ortaya çıkması halinde DP tarafından Hizmetleri’n sonlandırılmasına ilişkin bildirim ile sona erdirilebilir.

Hizmetler'in Kısıtlanması, Askıya Alınması ve Sonlandırılması

7.3. İşbu Sözleşme'nin Ek-2'sinde belirtilen;

 1. Derhal Mağaza Askıya Alma Nedenleri’nin gerçekleşmesi halinde, DP, Satıcı’ya herhangi bir süre vermeksizin Satıcı’nın Sanal Mağazası’nı kapatabilir ve Satıcı’ya sunduğu Hizmetler’i askıya alabilir;
 2. Savunma Talep Edilen Mağaza Kapama Nedenleri’nin gerçekleşmesi halinde, DP, Satıcı’ya en az 3 (üç) iş günü süre vererek Satıcı’dan ihlale ilişkin açıklama talep edebilir; Satıcı’nın yeterli açıklama yapamaması veya Satıcı tarafından hiç açıklama sunulmaması halinde DP, Satıcı’nın Sanal Mağazası’nı kapatabilir ve Satıcı’ya sunduğu Hizmetler’i askıya alabilir;
 3. Ürün Kapama Nedenleri’nin gerçekleşmesi halinde, DP, Satıcı’ya herhangi bir süre vermeksizin Satıcı’nın ilgili ürününü satışa kapatabilir ve Satıcı’ya sunduğu Hizmetler’i kısıtlayabilir.

7.4. Satıcı, aşağıda yer alan ölçütlerin, DP bakımından Sözleşme ilişkisinin devamını çekilmez hale getiren ve Satıcı’ya açıklama sunması için süre verilmesinin DP bakımından telafisi mümkün olmayan sonuçların doğmasına sebep olabilecek nesnel ölçütler olduğunu; bu ölçütlerin varlığı halinde, DP’nin Satıcı’ya gerekçesini açık ve anlaşılır şekilde belirterek yapacağı bildirim ile Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın derhal tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olduğunu kabul eder:

 1. Websitesi’nin kapatılması ve/veya Satıcı’nın satış yaptığı ilgili kategorinin kapatılması
 2. Satıcı'ya ilişkin ilgili mevzuattan kaynaklanan veya kamu düzenini ilgilendiren, gecikmesinde sakınca bulunan ya da dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren durumların ortaya çıkması
 3. Satıcı’nın, önceden DP’nin onayını almaksızın birden fazla satıcı hesabı açması veya satıcı hesabını üçüncü kişilere kullandırması
 4. Satıcı’nın Sözleşme kapsamında yer alan gizlilik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi
 5. Satıcı’nın DP’ye ait fikri ve sınai mülkiyet haklarını ve bu kapsamdaki yükümlülüklerini ihlal etmesi
 6. Satıcı’nın, DP’yi, DP’ye ait markaları ve sair gayri maddi unsurlarını kötüleyici veya bunları hedef gösteren, DP’nin ticari itibarını ve söz konusu markaları ve sair gayri maddi unsurları zedeleyecek beyan, eylem ve söylemlerde bulunması ve/veya haksız rekabet teşkil edecek fiillerde bulunması
 7. Satıcı’nın acze düşmesi, iflas etmesi (müflis olması), tasfiyeye girmesi, haciz işlemlerine maruz kalması, sermaye kaybı ve borca batıklık halinde olması, yönetimi için kayyum atanması ve/veya benzeri bir uygulamaya maruz kalması
 8. Satıcı’nın ve/veya Satıcı’yı doğrudan/dolaylı olarak kontrol eden (pay sahipliği, yönetim veya sair yollar ile) kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tarafından terör/suç örgütü olarak kabul edilen yapılarla bağlantılı olduğu ya da bunlara destek sağladığı bilinen ve/veya farklı ülke veya uluslararası örgütlerin yaptırım listelerine dahil olan kişilerin bulunması.

Sözleşme'nin Feshi Durumunda Taraflar'ın Sorumlulukları

7.5. Sözleşme'nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde Taraflar’dan her biri, fesih tarihine kadar olan borç ve yükümlülüklerini (örneğin, Satıcı’nın DP tarafından sunulan Hizmetler’e ilişkin bedelleri ödemesi gibi) yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Taraflar’ın ilişkisini etkileyecek; Satıcı’nın Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılar’a karşı tüm sorumlulukları devam edecektir.

7.6. Sözleşme’nin “Tazminat” alt başlıklı Madde 7.9’u, “Cezai Şartlar” alt başlıklı Madde 6.22’si ila Madde 6.28’i ve “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı Madde 9’u Sözleşme’nin sona ermesi halinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

Fesih Bildirimi

7.7. Sözleşme’nin feshine ilişkin DP’nin Satıcı’ya yapacağı bildirimler Satıcı Ofisi üzerinden ve ayrıca Satıcı’nın Onaylanmış Elektronik İletişim Adresleri’nden biri vasıtasıyla yapılacaktır.

Sözleşme’nin Feshinde Satıcı Ofisi’ne Erişim

7.8. Sözleşme’nin feshi halinde Satıcı, Satıcı Ofisi’ndeki fesih tarihi öncesindeki kayıtlara erişebilecek olsa da herhangi bir işlem yapamayacaktır. Öte yandan, fraud ve dolandırıcılık şüphesiyle Sanal Mağaza’nın kapatılması halinde Satıcı, Satıcı Ofisi’ne erişemeyecektir.

Tazminat

7.9. İşbu Sözleşme ve ekleri ile ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan diğer tazminat talep hakları saklı kalmak kaydıyla, Satıcı;

 1. Sözleşme, ekleri ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki taahhütlerini ve/veya yükümlülüklerini, Sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamında yer alan hüküm ve esaslara uygun, zamanında, tam ve eksiksiz veya hiç yerine getirmemesi,
 2. Satıcı'nın iş, işlem veya tasarrufları ve/veya
 3. yukarıdaki (i) ve (ii) kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak yöneltilen herhangi bir iddia, talep, şikâyet, istem, takip, soruşturma, tedbir ve dava dolayısıyla doğan her türlü hukuki, mali, idari, teknik ve/veya cezai sorumluluğun

kendisine ait olduğunu, DP’nin bu kapsamda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını; bu nedenlerle, DP’ye karşı yöneltilebilecek her türlü hak, alacak, maddi/ manevi zarar-ziyan ve tazminat talebinden DP’yi beri kılacağını ve bu kapsamda DP’yi savunacağını ve bu nedenlerle, DP’nin doğrudan ve dolaylı olarak, mahrum kaldığı/kalabileceği karı (itibar kaybı ve gelir kaybı da dahil) ile maruz kaldığı/kalabileceği zararların (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere adli ve/veya idari para cezaları, tüketici talepleri dolayısıyla yapılan ödemeler ve üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat ödemeleri de dahil yaptığı tüm ödemeler ile mahkeme masrafları, vekalet ücretleri, vergi, resim ve harç da dahil tüm masrafları) tamamını, herhangi bir mercii ve/veya mahkeme kararı gerekmeksizin, DP’nin yazılı talebini müteakip, hiçbir itiraz ileri sürmeden, derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak adına, DP’nin söz konusu hakkını kullanması DP’nin Sözleşme’yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve DP Sözleşme’yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

7.10. Satıcı, DP aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal sürecin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde DP’nin kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde DP’ye temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle DP nezdinde doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcı’ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcı’ya yapılacak tüm ödemelerden tahsil edilebilecektir.

7.11. Satıcı, DP’nin Hizmetler dahilinde aracılığını yaptığı hizmetlerin sağlayıcısı üçüncü kişilerin (lojistik firmaları ve ödeme hizmeti sağlayıcıları da dahil) herhangi bir nedenle Satıcı’ya hizmet sunmaması halinde ilgili hizmetler ile bağlantılı Hizmetler’i Satıcı’ya sunamaması dolayısıyla herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu kapsamda DP’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını ve DP’yi en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

8.1. Satıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme’nin hükümleriyle bağlı olacaktır. Satıcı, işbu Sözleşme'nin bir kopyasına Satıcı Ofisi’ndeki Hesabım > Evrak Yönetimi ekranından erişim sağlayabilecektir. DP gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını aşağıda belirtilen hükümler dahilinde değiştirebilecektir.

8.2. İlgili mevzuat kapsamında farklı şekilde düzenlenmedikçe, DP, Sözleşme değişikliğine ilişkin bildirimi Satıcı Ofisi üzerinden ve ayrıca Satıcı’nın Onaylanmış Elektronik İletişim Adresleri’nden biri vasıtasıyla E-Ticaret Mevzuatı’nda öngörülen sürelere uygun olarak Satıcı’ya yapacaktır.

8.3. Satıcı, E-Ticaret Mevzuatı’ndaki sürelere uygun olarak uygulamaya konulacak Sözleşme değişikliklerinde, ilgili sürenin sona ermesinden önce Satıcı Ofisi üzerinden bildirimde bulunarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir. Fesih, Satıcı tarafından fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren sonuç doğurur.

8.4. İlgili mevzuat kapsamında, DP’nin işbu Sözleşme’de değişiklik yapmasını gerektiren hallerde, ilgili değişiklikler DP tarafından daha uzun bir süre belirlenmemiş olması durumunda bildirim tarihinde uygulamaya konulacaktır.

8.5. Aksi Sözleşme kapsamında açıkça belirtilmedikçe, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesi saklı kalmak kaydıyla, DP tarafından Satıcı’ya yapılacak bildirimler, Onaylanmış Elektronik İletişim Adresleri’ne SMS veya e-posta yoluyla, Satıcı tarafından DP’ye yapılacak bildirimler ise, Satıcı Ofisi üzerinden yapılacaktır. Satıcı’nın Onaylanmış Elektronik İletişim Adresleri ile Satıcı Ofisi aracılığıyla kurulan iletişimler yazılı iletişim olarak kabul edilecektir. Satıcı’nın Onaylanmış Elektronik İletişim Adresleri’nin değişmesi durumunda, değişiklik Madde 4.2.’ye uygun olarak DP’ye bildirilmediği takdirde son Onaylanmış Elektronik İletişim Adresleri’ne yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

9. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Gizlilik

9.1. Taraflar, Sözleşme’nin imzalanmasından önce geçen mutabakat dönemi de dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın işbu Sözleşme dönemi içinde, kendilerine dolaylı veya dolaysız olarak verilmiş olan ya da kendilerinin Sözleşme konusu nedeniyle erişmiş oldukları tüm bilgileri ve kendilerine diğer Taraflar’ca açıklanan tüm bilgileri (“Gizli Bilgi”), büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi surette olursa olsun vermemeyi veya alenileştirmemeyi, doğrudan veya dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin gerektirdiği durumlar dışında kullanmamayı, bu gizlilik yükümünün işbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9.2. Taraflar’dan birisinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler, Taraflar’dan birisinin gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden bilinen bilgiler, Taraflar’dan birisinin (i) işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmeksizin öğrenmiş olduğu bilgiler, (ii) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari veya yargısal mercilerin talebi gereğince yetkili makamlara açıklanması gereken bilgiler ile (iii) DP’nin Websitesi kullanıcıları arasında çıkan uyuşmazlıklarda, Alıcılar’ın veya diğer satıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek kullanıcılarına ilettiği bilgiler (böyle bir durumda diğer Taraflar’a ait Gizli Bilgi’yi açıklayacak olan Taraf mümkün olan en kısa süre içerisinde ve Gizli Bilgi’yi açıklamadan önce diğer Taraflar’a yazılı bildirimde bulunacak ve sadece gerekli olan ölçüde Gizli Bilgi’yi açıklamak ve gizliliği koruyabilmek için alınabilecek makul önlemleri alacaktır) Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

9.3. Taraflar kendi Gizli Bilgi’lerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı Taraf’ın Gizli Bilgi’lerini korumakta da göstereceklerdir. Taraflar, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgileri öğrenmesi gereken işçilere, alt çalışanlara ve kendilerine bağlı çalışan diğer kişilere Gizli Bilgi’leri aktarabilecektir; ancak bu kişiler bilgilerin Gizli Bilgi olduğu konusunda yazılı olarak uyarılacaklardır. Taraflar, işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendi talimatlarıyla çalışan diğer kişilerin işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını, böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kişisel Verilerin Korunması

9.4. Taraflar, işbu Sözleşme'nin amaçları kapsamında hem başka bir Taraf'a aktardıkları hem de Websitesi aracılığıyla elde etmiş oldukları kişisel verilere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında öngörülen her türlü yükümlülüğü eksiksiz olarak yerine getirmekte olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9.5. Taraflar ayrıca, KVKK uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü hukuki, fiziki, teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Taraflar, yalnızca kendilerine erişim yetkisi tahsis edilmiş olan çalışan, temsilci ve/veya alt yüklenicilerinin kişisel verilere erişiminin bulunmasını sağlamakla yükümlüdür.

9.6. Taraflar, KVKK ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle karşı Taraf'ın maruz kaldığı her türlü idari para cezasına karşı ilgili Taraf'ı beri kılmakla yükümlüdür. Taraflar'dan biri tarafından karşı Taraf'a aktarılan kişisel verilerin karşı Taraf tarafından işlenmesi sebebiyle ilgili kişiler tarafından karşı Taraf'a açılacak olan herhangi bir dava veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na herhangi bir şikâyet halinde aktaran Taraf her türlü belge ve bilgiyi sağlayacağını, söz konusu davanın/şikayetin her türlü masrafını karşılayacağını ve karşı Taraf'ın bu masrafları rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

DP'nin Fikri Mülkiyet Hakları

10.1. DP’ye ait n11 markaları ve logoları, n11 mobil uygulamasının ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak DP tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile DP’nin mülkiyetindedir. Satıcı, DP’nin veya DP’nin iştirakleri, grup şirketleri ve/veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını DP’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı, n11 mobil uygulamasının ve Websitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Satıcı’nın Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Yükümlülükleri ile Fikri Mülkiyet İhlali Şikayetleri

10.2. Satıcı Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve DP’ye karşı sorumludur. Bu doğrultuda Satıcı, n11 mobil uygulaması ve Websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde DP’nin ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir. DP, üçüncü kişilerin veya DP’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Satıcı’nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.5’inin uygulanacağını kabul eder.

10.3. DP, E-Ticaret Mevzuatı uygun olarak Ek-5/A’daki zorunlu unsurları taşıyan ve E-Ticaret Mevzuatı’nda belirtilen yükümlülükleri sağlayan fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin şikayet bildirimini alması halinde, şikayete konu ürün veya içeriği ilgili mevzuatta belirlenen süreye uygun olarak yayımdan kaldırır ve gereğini Satıcı'ya Satıcı Ofisi üzerinden veya mevzuata uygun sair yöntemlerle Satıcı’ya ve şikayet bildiriminin geldiği kanaldan şikayet eden kişiye bildirir. Satıcı’ya yapılan bildirimde DP, şikayete itiraz yöntemini belirtir. Şüpheye mahal vermemek adına, Satıcı’nın Websitesi’ndeki herhangi başka bir satıcının satışa sunduğu ürün ve/veya içeriklere ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali iddiasıyla yapacağı başvurularda da işbu Madde 10.3. geçerlidir.

10.4. Satıcı, söz konusu şikayet başvurularına karşı E-Ticaret Mevzuatı kapsamındaki itiraz prosedürüne uygun olarak Ek-5/B’deki zorunlu unsurları taşıyan itiraz bildirimi ile şikayete itiraz edebilir. Satıcı, itirazı kapsamında sunduğu bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması halinde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu beyan etmekle yükümlüdür. DP, şikayete itirazı inceleyerek itirazın haklı olduğunu açıkça anlar ise Satıcı'nın ürününü yeniden yayımlar. Şüpheye mahal vermemek adına, DP, söz konusu itirazın sadece açıkça haklı olduğunu anlaması halinde içeriği yeniden yayımlamak ile yükümlüdür. DP, herhangi bir yetkili mercii yerine geçerek bir inceleme yapmamaktadır. Bu nedenle, Satıcı, DP'nin içeriğin yayımına yönelik herhangi bir kararı sebebiyle doğabilecek zararlardan herhangi bir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.5. Madde 10.3. kapsamında ilk şikayette bulunan kişi, ihlali ispatlayıcı yeni belge sunamadığı takdirde, aynı ürün ve iddiaya ilişkin şikayet başvuruları DP tarafından işleme alınmaz.

11. MÜCBİR SEBEP

11.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, e-ticaret ekosistemini etkileyecek boyuttaki mevzuat değişiklikleri veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflar’dan herhangi birinin ("Etkilenen Taraf") bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf’a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep’i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

11.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

12. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

12.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

13. MUHTELİF HÜKÜMLER

Delil Sözleşmesi

13.1. Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile DP’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Tarafların İlişkisi

13.2. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

Sözleşme'nin Bütünlüğü

13.3. İşbu Sözleşme’nin ekleri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme’yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatın ilga etmektedir.

Bölünebilirli

13.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Sözleşme'nin Devri

13.5. Satıcı, DP’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

Tadil ve Feragat

13.6. Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

Damga Vergisi

13.7. İşbu Sözleşme ve eklerinden damga vergisi doğması halinde damga vergisi ve sair masraflar Satıcı ve DP tarafından eşit olarak karşılanacak olup, tamamı önce DP tarafından ödenecek ve akabinde yarısı Satıcı’ya fatura edilecektir.

13 (on üç) ana madde ve 6 (altı) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar’ca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

EKLER:

EK-1: Sanal Mağaza Açılış Gerekli Belge Listesi
EK-2: Mağaza ve Ürün Kapama Nedenleri
Ek-3: Yasaklı Ürünler Listesi
Ek-4: Websitesi Alışveriş Sistemi Koşulları
Ek-5/A: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlaline Yönelik Şikayet Başvurusundaki Zorunlu Unsurlar
Ek-5/B: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlaline Yönelik Şikayete İtirazdaki Zorunlu Unsurlar
Ek-6: Özel Kargo Protokolü

Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi

Sermaye şirketi iseniz:

1. Vergi levhası fotokopisi
2. Şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi
3. İmza sirküleri fotokopisi
4. İlgili ticaret sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı
5. Vergi kimlik numarası
6. MERSİS numarası
7. KEP (kayıtlı elektronik posta) adresi
8. Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adından en az biri
9. Merkez adresi
10. Telefon bilgisi

Şahıs şirketi, tacir veya adi ortaklık iseniz:

1. Ortaklık sözleşmesi
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Faaliyet belgesi
4. İmza sirküleri
5. Vergi levhası
6. Vergi kimlik numarası
7. MERSİS numarası
8. KEP (kayıtlı elektronik posta) adresi
9. Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adından en az biri
10. Merkez adresi
11. Telefon bilgisi

DP yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.

A. Derhal Mağaza Kapama Nedenleri

Derhal Mağaza Kapama Nedeni Detayı
Platformu Kötüye Kullanma (Fraud İşlemler) Ticari faaliyetlerde platformun kötüye kullanıldığı izlenimini yaratan tüm şüpheli işlemlerde uygulanır.
Orijinal Olmayan/Sahte Ürün Satışı Orijinal olmayan/sahte ürün satışı yapıldığında uygulanır.
Resmi Kurum ve Kuruluş Kararı ya da Mahkeme Kararı Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen yazılar veya kararlar ya da mahkeme kararı durumunda uygulanır.
Haciz İhbarnamesi ve İcra Müdürlüklerinden Gelen Diğer Yazılar İcra müdürlüklerinden gelen yazılar (haciz ihbarnamesi gibi) kapsamında dosya borçlusunun Satıcı olması durumunda, meydana gelebilecek zararların engellenmesi amacıyla, DP’ye fek yazısı tebliğ edilene kadar Sanal Mağaza kapatılır.
Satıcı Tutum & Davranışları Satıcı tarafından Alıcılar’a veya DP’nin çalışanlarına etik olmayan tutumların sergilenmesi halinde uygulanır.
Satıcı’ya Ulaşılamaması Satıcı’nın DP’ye sağladığı iletişim bilgilerinden Satıcı’ya ulaşılamadığı takdirde, Satıcı’ya ulaşılana kadar Sanal Mağaza kapatılır.
Bilgilerin Mevzuata Uygun Sunulmaması veya Güncellenmemesi Satıcı, DP’ye sunduğu bilgi ve belgeleri doğru, güncel ve eksiksiz olarak sunamadığında ve/veya söz konusu bilgi ve belgelerde meydana gelen değişiklikleri mevzuata uygun sürede bildirmediğinde ve eksikliği/güncellemeyi mevzuatta belirtilen şekilde tamamlamadığında uygulanır.
Madde 7.4.’teki Fesih Nedenleri İşbu Sözleşme’nin Madde 7.4.’ünde belirtilen derhal fesih nedenlerinin vuku bulması durumunda uygulanır.
Eksi Hesap Bakiyesinin Yükselmesi Satıcı'nın DP’ye olan borcunun (bir diğer deyişle, eksi hesap bakiyesinin) DP tarafından tespit edilecek yüksek bir tutara ulaşması ve bu tutarın Satıcı’nın geçmiş satış performansı ile karşılanamayacak seviyeye ulaşacağının anlaşılması halinde uygulanır.
Usulsüz Kargo Kullanımı n11 kargo anlaşmasının platform dışı kullanımı ve farklı desi bilgileri üzerinden kargo işlemi yapılması halinde uygulanır.
Üçüncü Kişilere Ait Marka, Tasarım, Dizayn Gibi Fikri ve Sınai Mülkiyete Tabi Unsurların Taklit Edilmesi Satıcı’nın kendisinin veya satışa sunduğu ürünlerin üçüncü kişilere ait marka, tasarım, dizayn gibi fikri ve sınai mülkiyet hakları ihlal ederek taklit ettiğinin DP ve/veya üçüncü kişilerce tespiti halinde uygulanır.

B. Savunma Talep Edilen Mağaza Kapama Nedenleri

Savunma Talep Edilen Mağaza Kapama Nedeni Detayı
Yasaklı Ürün Satışı Hem mevzuata aykırı hem de işbu Sözleşme’nin Ek-3’ündeki Yasaklı Ürünler Listesi’nde yer alan ürünlerin listelenmesi halinde en az 3 (üç) iş günü süre verilerek Satıcı’dan savunma talep edilir. Savunmanın yetersiz olması veya sunulmaması durumunda Sanal Mağazası kapatılır.
Yüksek Oranda Geciken Kargo Satıcı’nın belirlemiş olduğu gönderim süresinde ürün kargoya verilmezse geciken kargolamaya düşmektedir. Geciken kargolamanın sayısı arttığında, mağaza puanının düşmesine ek olarak, en az 3 (üç) iş günü süre verilerek Satıcı’dan savunma talep edilir. Savunmanın yetersiz olması veya sunulmaması durumunda Sanal Mağazası kapatılır.
Puan Düşüklüğü Satıcı’nın Sanal Mağaza puanının 70'ten düşük olması, “puan düşüklüğü” olarak sınıflandırılır ve en az 3 (üç) iş günü süre verilerek Satıcı’dan savunma talep edilir. Savunmanın yetersiz olması veya sunulmaması durumunda Sanal Mağazası kapatılır.
Yüksek Oranda Sipariş Reddi Mevzuat uyarınca verilen siparişin yerine getirilmesi gerekmektedir. Alıcılar tarafından verilen siparişlerin Satıcı tarafından sebepsiz şekilde reddedilmesi ve bu ret sayısının yüksek olması durumunda, en az 3 (üç) iş günü süre verilerek Satıcı’dan savunma talep edilir. Savunmanın yetersiz olması veya sunulmaması durumunda Sanal Mağazası kapatılır.  
Faturasız Ürün Gönderimi Mevzuat uyarınca siparişe konu her ürün için fatura gönderilmesi zorunludur. Satıcı'nın faturasız ürün gönderimi yapması durumunda, en az 3 (üç) iş günü süre verilerek Satıcı’dan savunma talep edilir. Savunmanın yetersiz olması veya sunulmaması durumunda Sanal Mağazası kapatılır.   
Sanal Mağaza Soru-Cevap Satıcı’nın Sanal Mağazası’ndaki faaliyetlerine ilişkin Alıcılar’ın sordukları sorulara en kısa zamanda ve detaylı yanıt vermesi gerekmektedir. Aksi durumlarda, en az 3 (üç) iş günü süre verilerek Satıcı’dan savunma talep edilir. Savunmanın yetersiz olması veya sunulmaması durumunda Sanal Mağazası kapatılır.

C. Ürün Kapama Nedenleri

Ürün Kapama Nedeni Detayı
Orijinallik Şüphesine İlişkin Belgeleri Yüklememe E-Ticaret Mevzuatı uyarınca ürünün orijinal olmadığına dair geçerli bir ihlal bildirimine istinaden ürün satışa kapatılır.
Satıcı’nın ürünleri marka sahibi veya yetkili satıcılardan satın aldığını gösterir fatura silsilesi veya yetkili satıcı belgesini ve E-Ticaret Mevzuatı’ndaki diğer zorunlu unsurları içeren itiraz başvurusunun iletilmesi ve itirazın geçerli olması halinde şikayet konusu ürün tekrar satışa açılır.
Marka, Faydalı Model, Patent, Tasarım Hakkı İhlali E-Ticaret Mevzuatı uyarınca usulüne uygun olarak yapılmış fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayete istinaden şikayet konusu ürün satışa kapatılır.
Satıcı’nın kendisinden başlayarak geriye doğru fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibini veya hak sahibinin verdiği yetkiyle ürünü piyasaya sunmuş kişileri gösterir sözleşme, sair belge ve delilleri ve E-Ticaret Mevzuatı’ndaki diğer zorunlu unsurları içeren itiraz başvurusunun iletilmesi ve itirazın geçerli olması halinde şikayet konusu ürün tekrar satışa açılır.
Görsellerin İzinsiz Kullanımı E-Ticaret Mevzuatı uyarınca usulüne uygun olarak yapılmış fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayete istinaden şikayet konusu ürün satışa kapatılır.
Satıcı’nın hak sahibi olduğunu tevsik eden belge ve delilleri ve E-Ticaret Mevzuatı’ndaki diğer zorunlu unsurları içeren itiraz başvurusunun iletilmesi ve itirazın geçerli olması halinde şikayet konusu ürün tekrar satışa açılır.
Eser Hakkı İhlali E-Ticaret Mevzuatı uyarınca usulüne uygun olarak yapılmış fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayete istinaden şikayet konusu ürün satışa kapatılır.
Satıcı’nın eser sahibi tarafından mali hakların kullanılması için verilen yetki veya fatura silsilesini ve E-Ticaret Mevzuatı’ndaki diğer zorunlu unsurları içeren itiraz başvurusunun iletilmesi ve itirazın geçerli olması halinde şikayet konusu ürün tekrar satışa açılır.
Coğrafi İşaret İhlali Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylı coğrafi işaretli ürün olmadığına yönelik şikayete istinaden şikayet konusu ürün satışa kapatılır.
Satıcı’nın hak sahibi olduğunu tevsik eden coğrafi işaret sertifikasını ve E-Ticaret Mevzuatı’ndaki diğer zorunlu unsurları içeren itiraz başvurusunun iletilmesi ve itirazın geçerli olması halinde şikayet konusu ürün tekrar satışa açılır.
Yasaklı Ürün Satışı Mevzuata aykırı veya işbu Sözleşme’nin Ek-3’ündeki Yasaklı Ürünler Listesi’nde yer alan ürünlerin listelenmesi halinde ürün satışa kapatılır.
Yetkili Merci veya Mahkeme Kararı 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca resmi kurum ve kuruluşlar ile mahkemeler tarafından iletilen ve icrası zorunlu ürün kapama ve toplatma kararları da dahil olmak üzere herhangi bir kararın bulunması halinde ürün satışa kapatılır.
Hatalı Ürün Bilgisi Ürünün markası, adedi, ebadı, ölçüsü, stok adedi gibi ürün bilgilerinin hatalı girilmiş olması durumunda ürün satışa kapatılır.
Hatalı Fiyat Bilgisi Ürünün satış fiyatının, ilgili ürüne ilişkin ortalama fiyatın çok üstünde veya çok altında olması durumunda, hatalı fiyattan sipariş verilmesinin engellenebilmesi adına ürün satışa kapatılır.
Hatalı Kategori Bilgisi Ürünün satışa açıldığı kategorinin ürün ile uyumlu olmaması halinde ürün satışa kapatılır.
Hatalı Ürün Eşleşmesi Satıcı’nın satışa sunduğu ürünün, katalogdaki üründen farklı olmasına rağmen satışa açılması (bir diğer deyişle, hatalı ürün eşleşmesi yapılması) halinde ilgili ürün satışa kapatılır.
Ürün Fiyatında Kritik Düzeyde İndirim Yapılması Ürünün satış fiyatında %50 oranında veya bu oranın üzerinde indirim yapılması halinde, müşteri güveninin korunması adına ürün satışa kapatılır.
Ürün Fiyatında Fahiş Artış Yapılması Özellikle gıda ve ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere, ilgili dönemin koşullarına göre talep artışını tetikleyen bir arz krizi veya doğal afet vb. durumlarda, ilgili ürünün satış fiyatında %25 oranında veya bu oranın üzerinde artış yapılması halinde, müşteri güveninin korunması ve mevzuata aykırılık riskinin engellenebilmesi adına ürün satışa kapatılır.
Diğer Satıcıların Ürünlerini Kötüleme Ürün satışa açılırken, başka bir satıcının ürününü kötüleme, sahte ürün satışına yönelik ithamda bulunma, müşteriyi kendi ürünlerine yönlendirme gibi durumlarda ilgili ürün satışa kapatılır.
Başka Platforma Yönlendirme Ürün satışa açılırken, ürün adı, açıklaması veya görsellerinde, başka bir platforma yönlendirme yapma, adres/telefon bilgisi verme gibi durumlarda ilgili ürün satışa kapatılır.
Yüksek Oranda Eksik, Farklı, Yanlış veya Kusurlu Ürün Gönderimi Son 30 (otuz) günde, en az 10 (on) farklı Alıcı’dan sipariş verdiği ürünlerin eksik, farklı, yanlış veya kusurlu olarak gönderildiğine ilişkin geri bildirim alınması durumunda, ilgili ürünler satışa kapatılır.
Ürün İlanının Aktif Edilmemesi Ürün açılışı yapılan ve fakat en az 3 (üç) ay boyunca aktifleştirilmeyen, ürün yorumu bulunmayan ve satış görmemiş olması halinde ilgili ürünlerin silinmesi n11’in tasarrufundadır.
Limit Dışına Ürün Alınması Satıcı’nın listeleme paketi dahilinde açtığı ürünler limit dışına çıkarması ve en az 1 (bir) ay boyunca tekrar listeleme paketine dahil etmemesi halinde ilgili ürünler silinir.

Yasaklı Ürünler Listesi

1. Airbag ve ekipmanları
2. Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
3. Alkollü içecekler
4. Askeri teçhizat
5. Ateşli silahlar ve bıçaklar
6. Canlı hayvan
7. Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler
8. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
9. Deneme Boyu / numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri
10. Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları
11. Dinleme cihazları
12. Emniyet kemeri adaptörü
13. Hisse senedi, tahvil, bono
14. İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
15. İnsan ve diğer canlı organları
16. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
17. Kişilik hakları
18. Kopya ve bandrolsüz ürünler
19. Kültür ve tabiat varlıkları
20. Maymuncuk ve kilit açıcılar
21. Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler
22. Pornografik içerikli malzemeler
23. Promosyon ürünleri
24. Radar dedektörleri
25. Reçeteli ilaçlar, lensler
26. Resmi kıyafetler ve üniformalar
27. Sahte veya replika ürünler
28. Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları
29. Şans oyunları biletleri
30. Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
31. Telif hakkını haiz ürünler
32. Telsiz ve komünikasyon cihazları
33. Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
34. Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar
35. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
36. Uyuşturucu maddeler
37. Ürün özelliği taşımayan satışlar
38. Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
39. Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
40. Yanıcı ve patlayıcı maddeler
41. Yasaklı hayvan türleri
42. Yasaklı yayınlar

Websitesi Alışveriş Sistemi Koşulları

A. İşleyiş

1. Websitesi Alışveriş Sistemi, işbu Sözleşme'de belirtilen Satıcı ve Alıcı sıfatına sahip kişilerin alım-satım konusunda çevrimiçi (online) ortamda anlaşmalarını sağlayacak Websitesi'nin alt yapısının kendilerine sunulması; Websitesi üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilebilmesi için Satıcı'nın ürünü Alıcı'ya göndermesi/hizmetin sağlanması ve Alıcı tarafından DP'ye ödenen ürün/hizmet bedelinin, Hizmet Bedelleri de dahil işbu Sözleşme'de öngörülen DP alacaklarının mahsup edilerek Satıcı'nın hesabına transfer edilmesini amaçlayan sistemdir.

2. DP, hiçbir surette Satıcı ve Alıcı arasındaki mesafeli satış ilişkisine taraf değildir. Satıcı, Websitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerden ve satıştan Alıcı'ya karşı ilgili mevzuat hükümleri uyarınca münhasıran sorumludur. Bu bağlamda Satıcı, Sanal Mağazası'nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumludur ve Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapar.

B. Ürün/Hizmet Satışı

1. Satıcı, Sanal Mağazası'nda ve ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu çerçevede, Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır.

 • a. Ürünler satışa açılmadan önce hem fiziken hem sistemsel olarak stok, fiyat ve Alıcı’ya gönderime uygunluğunun kontrolü satıcı tarafından yapılmalıdır.
 • b. Kampanyalı fiyattan satışa sunulan ürün stok adedi, ürün açıklamalarında, Alıcı’nın bilgisine sunulmalıdır.

2. Satıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket eder. Satıcı'nın bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3. Alıcı, Websitesi'nde Sanal Mağazası'nda ilan edilen ürün ve hizmetleri Websitesi alt yapısını kullanarak satın alır. Satıcı'nın ürün veya hizmetlerini Websitesi'nde satışa sunması; satışa sunulan ilanın Satıcı'nın Sanal Mağazası'nda yayınlandığı anda başlar.

4. Satıcı, Alıcı'nın siparişinin oluşması ve sipariş bedelinin Alıcı'dan tahsili ile siparişin tamamlanması akabinde Alıcı ile arasında mesafeli satış sözleşmesi akdedilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Satın alma akabinde ürün/hizmet bedeli DP tarafından Alıcı'dan tahsil edilir. Alıcı, Websitesi üzerinden yapmış olduğu satın alma işlemlerinde yalnızca, DP'ye ödeme yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Satıcı, işbu Sözleşme ile belirlenen şartların oluşması halinde Alıcı tarafından DP'ye aktarın ürün/hizmet bedelinin temsilci sıfatıyla kendisine aktarılması için DP'yi yetkilendirmektedir. Para borcunun ifasının herhangi başka bir yolla gerçekleştirilmesi durumunda DP'nin hiçbir sorumluluğu bulunmayacak olup, Alıcı ve Satıcı'nın hak ve borçları da işbu Sözleşme'de belirtilen hükümlere tabi değildir.

7. Satıcı, Alıcı'nın ödeme yapması akabinde Websitesi'nde öngörülen sistem ve usule uygun olarak ürün/hizmet satışını gerçekleştireceğini, ürün teslimini ve hizmet ifasını işbu Sözleşme ve Satıcı ile Alıcı arasında akdedilen mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • a. Satıcı, eksik ürün gönderimi yapmayacak, ürünleri ilanda yer alan ürün tanımına uygun olacak şekilde tam ve eksiksiz olarak tedarik edecektir.
 • b. Satıcı siparişlerin çıkışını, günlük kargo kapasitelerine uygun olarak planlayacak ve termin süresini geçirmeden yapacaktır.

8. DP, Websitesi'nde satışa sunulan ürünlere ilişkin ürünün yer aldığı kategori bazında bir Alıcı tarafından tek siparişte alınabilecek azami ürün adedini belirleme hakkına sahiptir. Söz konusu azami ürün alım adetleri, ürün ilan sayfasında yayınlanır. Satıcı, Satıcı Ofisi üzerinden satışa sunduğu ürünlerin azami kategori limitlerine ilişkin olarak değişiklik talep etme hakkını haizdir. DP, bu değişiklik taleplerini güncel tüketici davranış analizlerine göre kabul veya reddedebilir.

C. Ürün Paketleme ve Kargolama

1. Satıcı tarafından Alıcı’ya gönderimi sağlanan ürünler hasar görmeyecek ve kargo aracında yer alan diğer ürünlere zarar vermeyecek şekilde paketlenmelidir. ürün grubu özelinde kabul edilen bir paketleme standardı (gıda, hijyen, cam ürünleri vb.) var ise buna uyulması gerekmektedir. Bir ürüne özel paketleme standardı bulunmaması, ürünün gerektirdiği sağlık, güvenlik standartlarına uygun paketleme yapılmamasına gerekçe oluşturmaz.

 • a. Hijyenik riskler barındıran iç giyim, mayo ve bijuteri gibi ürünler, Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasını engelleyecek şekilde paketlenmemelidir.
 • b. Çabuk bozulabilen (yaş sebze ve meyve gibi) veya son kullanma tarihi (“SKT”) geçebilecek olan ürünler (süt ürünleri gibi), şarküteri ürünleri belirli paketleme ve termin koşullarına (ısı geçirmeyen termal paketler, çift kat streçleme gibi) uyulması halinde satılabilecek ürünlerdir. İlgili paketleme ve termin koşullarına uyulmasına rağmen, kargoda uzun süre beklemesi, Alıcı’ya ulaşmaması veya kargo sırasındaki ortam koşulları nedeniyle bozulan ürünlere ait tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir.

2. Satıcı, Websitesi’nden verilen siparişlere ilişkin paketleme işlemleri sırasında başka bir platforma ait herhangi bir ambalaj/paket kullanmayacaktır.

3. Ödemenin DP tarafından Alıcı’dan tahsil edilmesini müteakip, DP, ilgili siparişi Satıcı Ofisi’nde yeni sipariş statüsünde Satıcı’ya anlık olarak bildirir. Bu bildirimin akabinde Satıcı, Satıcı Ofisi’nde belirlediği termin süresi içerisinde kargo veya lojistik ya da kurye firmalarına teslim edecek ve taahhüt ettiği sürede siparişin “Kargolandı” statüsüne geçmesini sağlayacaktır. Satıcı, her halde en geç ilgili mevzuatta belirlenen sürede ürünü Alıcı'nı belirttiği adrese ulaştıracaktır.

4. Satıcı Websitesi’nden aldığı siparişlerin çıkışını, günlük kargo kapasitelerine uygun olarak planlayacak ve termin süresini geçirmeden yapacaktır.

5. Satıcı, ürün paketlemelerinde, ürün boyutuna uygun kutu, ambalaj ve paket kullanmalı ve paketi taşıyıcı firmaya teslim ederken doğru desi bilgisi ile taşındığını kontrol etmelidir.

6. Satıcı, sipariş konusu paketin içerisine sevk irsaliyesi veya e-fatura düzenlemiyor ise kağıt faturayı eklemelidir. Sevk irsaliyesi veya kağıt faturanın sipariş konusu paketin üzerine yerleştirilmesi halinde, Alıcı’nın sipariş bilgilerini görünmeyeceği şekilde düzenleme yapılmalıdır. Paket üzerinde sadece kargo barkodu ve adres görünmelidir.

7. Satıcı, sipariş konusu paketin içerisinde, farklı platformlara yönlendirme amaçlı, başkasına ait veya Satıcı’nın kendi websitesi ve mağazasına yönlendirici ilanlar ile bu websitelerinde kullanıma özgü kuponlara yer vermemelidir.

8. Satıcı, DP’nin sağladığı Özel Kargo Kampanyası aracılığıyla sağlanan kampanya kodlarını kullanarak gönderi yapmayı ve DP tarafından sağlanan bu kampanya kodları ile yalnızca Websitesi üzerinden verilen ilgili siparişlerin gönderisi sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. DP tarafından oluşturulan kampanya kodları ve ürünler fiziken kargo veya lojistik firmasına ve aynı anda teslim edilmelidir. Aksi takdirde sorumluluk münhasıran Satıcı'ya ait olup Satıcı, DP ve/veya üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkan tüm zararları karşılayacaktır.

9. Ürünlerin taşımasının DP’nin sağladığı Özel Kargo Kampanyası aracılığıyla yapıldığı durumlarda Satıcı, Özel Kargo Kampanyası’nı düzenleyen ve Ek-6’da yer alan Özel Kargo Protokolü’nün tüm hüküm ve koşullarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Satıcı, Alıcı’nın sipariş verdiği ürünün taşıma sırasında zayi olması, üründe hasar meydana gelmesi ve/veya ürün teslimatının gecikmesi de dahil olmak üzere taşıma hizmetinden kaynaklı tüm taleplerin tek muhatabının taşıyıcı olacağını, dolayısıyla taşıma hizmetleri kaynaklı tazmin süreçlerinin taşıyıcı ile bizzat Satıcı tarafından yürütüleceğini, bu kapsamda DP’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını ve DP’yi en geniş şekilde ibra ettiğini kabul eder.

D. İade

1. Satıcı, Alıcı’nın tüketici mevzuatından ileri gelen haklarının kullandırılmasından sorumludur. Dolayısıyla, Satıcı’nın Alıcı tarafından iletilen iade talebini, haksız şekilde reddetmesi ve Alıcı’nın hakem heyetine başvurması durumunda ortaya çıkacak tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Satıcı sorumlu olacaktır. Bu bakımdan, tüm iade onay/ret kararlarının sorumluluğu esasen Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte, Satıcı tarafından verilen ve mevzuata açıkça aykırı olduğu değerlendirilen iade reddi kararlarında, Alıcı’nın yasal haklarının gecikmeksizin yerine getirilmesi ve Alıcı nezdinde zarar oluşmaması için Alıcı’nın iade talebi DP tarafından onaylayabilecek ve ürünün Alıcı tarafından Satıcı’ya gönderilmesi, ürün bedelinin de Alıcı’ya iadesi için gerekli aksiyonları alacaktır.

2. Alıcı, teslim aldığı ürün/ürünler için, siparişin kendisine teslim edilme tarihinden itibaren 14 (on dört) gün boyunca Websitesi üzerinden veya müşteri hizmetlerine bağlanarak iade kargo kodu alabilir. Alıcı, iade kargo kodunu alırken, iade sebebini de belirtmektedir. İade kargo kodu, 7 (yedi) gün süreyle geçerlidir. İade kargo kodunun 7 (yedi) günlük süre sonunda geçersiz hale gelmesi ve Alıcı’nın tekrar iade kargo kodu talep etmesi durumunda tekrar 7 (yedi) gün süre ile geçerli bir kod oluşturulur. Şüpheye mahal vermemek adına, Alıcı’nın tüketici mevzuatında öngörülen azami sürede ürünü Satıcı’ya iade etmesi gerekmektedir.

3. Alıcı’nın iade nedeni olarak ayıplı (eksik, kusurlu ve yanlış) ürün seçmesi durumunda, Alıcı’dan durumu ortaya koyan ürün görselleri talep edilir. Bu görseler Satıcı ve iadeyi inceleyen müşteri temsilcileri ile paylaşılır. Ayıplı (eksik, kusurlu ve yanlış) ürün iadelerinde Alıcı iade nedenlerini ve bu nedenleri ortaya koyan görselleri yüklemeden kod alamamaktadır. Şüpheye mahal vermemek adına, siparişin tesliminden sonraki ilk 6 (altı) ay içinde gelen ayıplı ürün kaynaklı iade taleplerinde, eğer arıza/hasar beyanı kullanılmış bir ürünle ilgili ise, Satıcı ürününün analizini talep edebilir ve talep etmesi durumunda analizi kendisi yaptırmakla mükellef olacaktır. Bunun sebebi, tüketici mevzuatı uyarınca bir üründe ilk 6 (altı) ay içinde ortaya çıkan kusurların, teslim tarihinde var olmadığının ve ürünün kusurlu olmadığının ispat edilmesinden satıcının sorumlu tutuluyor olmasıdır.

4. Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürün iadesi ve ürün tedariğine yönelik taleplerine ilişkin olarak DP’nin müşteri hizmetleri birimi tarafından 2 (iki) iş günü içerisinde Satıcı’ya ulaşılmaya çalışılır. Satıcı’nın bu süre içerisinde DP’ye yanıtını vermesi gerekmektedir.

eksik ürün/aksesuar nedeniyle ayıplı ürün talebini yöneltmesi durumunda:

Eksik ürün/parça gönderimi olmadığının Satıcı tarafından kanıtlanması

Satıcı 2 (iki) iş günü içerisinde müşteriye eksik ürün göndermediğini video ve görseller ile kanıtlarsa bu bildirim kapatılır. Kanıtın spesifik olarak Alıcı’nın siparişi ile ilgili olduğu tespit edilebiliyor olmalıdır. Kanıtlanması durumunda, DP tarafından Alıcı’ya ürünün eksik gönderilmediği hakkında bilgi verilir.

Satıcı’nın 2 (iki) iş günü içerisinde tedarik edeceğini belirtmesi

Eksik gönderim yapıldığının Satıcı tarafından kabul edilmesi halinde, Satıcı eksik gönderilen ürün/parçayı Alıcı’ya gönderebilir. İlgili kargo kodunu Satıcı’nın DP’ye bildirmesi akabinde Alıcı’ya ürünün tedarik edildiğine dair bilgi verilir.

Satıcı’nın tedarik edemeyeceğini belirtmesi

Alıcı’nın elinde iade gönderilecek bir ürün yok ise (ürün tamamen eksik, hiç teslim edilmemiş ise) Alıcı’ya DP tarafından ücret iadesi yapılır.
Ürünün bir parçası/aksesuarı eksik ise Alıcı’ya dilerse ürünü Satıcı’ya iade gönderebileceği ve Websitesi üzerinden iade sürecini başlatabileceği hakkında bilgi verilir.

Satıcı’ya 2 (iki) iş günü içerisinde ulaşılamaması veya Satıcı’nın bu süre içerisinde yanıt vermemesi

Alıcı’nın elinde iade gönderilecek bir ürün yok ise (ürün tamamen eksik, hiç teslim edilmemiş ise) Alıcı’ya DP tarafından ücret iadesi yapılır.
Ürünün bir parçası/aksesuarı eksik ise Alıcı’ya dilerse ürünü Satıcı’ya iade gönderebileceği ve Websitesi üzerinden iade sürecini başlatabileceği hakkında bilgi verilir.

b. Alıcı’nın kusurlu ürün nedeniyle ayıplı ürün talebini yöneltmesi durumunda:

Satıcı’nın 2 (iki) iş günü içerisinde tedarik edeceğini belirtmesi Satıcı kusurlu gönderilen ürün/parçanın ayıpsız mislini Alıcı’ya gönderebilir. İlgili kargo kodunu Satıcı’nın DP’ye bildirmesi akabinde Alıcı’ya ürünün tedarik edildiğine dair bilgi verilir.
Satıcı’nın tedarik edemeyeceğini belirtmesi Alıcı’nın elinde iade gönderilecek bir ürün yok ise (kargo firmalarının kabul etmediği kırılmış cam ürün, dökülmüş sıvı ürün gibi) Alıcı’ya DP tarafından ücret iadesi yapılır.
Diğer hallerde ise Alıcı’ya dilerse ürünü Satıcı’ya iade gönderebileceği ve Websitesi üzerinden iade sürecini başlatabileceği hakkında bilgi verilir.
Satıcı’ya 2 (iki) iş günü içerisinde ulaşılamaması veya Satıcı’nın bu süre içerisinde yanıt vermemesi Alıcı’nın elinde iade gönderilecek bir ürün yok ise (kargo firmalarının kabul etmediği kırılmış cam ürün, dökülmüş sıvı ürün gibi) Alıcı’ya DP tarafından ücret iadesi yapılır.
Diğer hallerde ise Alıcı’ya dilerse ürünü Satıcı’ya iade gönderebileceği ve Websitesi üzerinden iade sürecini başlatabileceği hakkında bilgi verilir.

5. Alıcı tarafından iade edilen ürünün Satıcı tarafından teslim alındığına dair bilgi Websitesi’nde belirtilen şartlar ve süreler dahilinde (her halükarda ürünün Alıcı tarafından ilgili kargo firmasına teslim edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde) ilgili kargo firmasınca doğrudan DP’ye bildirilmektedir. Alıcı’nın tüketici mevzuatında belirlenen hükümler kapsamında cayma hakkını kullandığından DP’nin haberdar olması halinde DP ayrıca bir inceleme ve Satıcı’dan açıklama beklemeksizin ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini Alıcı’ya ödeyecek olup, söz konusu bedelleri Satıcı’dan tahsil edilecektir.

6. Satıcı, Alıcı’nın iade ettiği ürünleri kabul etmekle yükümlü olup, iade talebine ilişkin (i) Satıcı’nın ürünü teslim almasından itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde veya (ii) Satıcı ürünü teslim almasa dahi Alıcı tarafından kargo firmasına teslim edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde cevabını DP’ye iletmesi zorunludur.

6.1. İade talebinin kabulü: Satıcı’nın ilgili sürelerde iadeyi onaylaması durumunda, ürün bedeli Alıcı’ya otomatik olarak iade edilir.

6.2. İade talebine cevap verilmemesi: Satıcı’nın, yukarıdaki iade aksiyon süresi içinde aksiyon almaması halinde iade talebi sistem tarafından otomatik olarak onaylanır. Süre geçirildiği için otomatik onaylanan ürünlerin ücreti Alıcı’ya otomatik iade edilir.

6.3. İade talebinin reddi: Satıcı’nın, yukarıdaki iade aksiyon süresi içerisinde iadeyi reddetmesi durumunda çekişmeli iade süreci devreye girer. Satıcı, iadeyi reddetmek için Satıcı Ofisi’nde yer alan iade ret sebeplerinden birisini seçmeli ve bu seçenekte yer alan sebebe uygun delil ve açıklamaları beraberinde “Ret Açıklaması” başlıklı alanda iletmelidir. Çekişmeli iade sürecinde, bu kısımda Satıcı tarafından girilen gerekçelerle Alıcı tarafından iletilen iade gerekçesi DP tarafından karşılaştırılır.

Ret Sebebi Uygun Kullanım
Ürün kargoya sağlam teslim edildi. Alıcı tarafından ürünün hasarlı/kusurlu teslim edildiği gerekçesiyle başlatılan iade taleplerinde Satıcı bu başlığı kullanarak iadeyi reddederse ürünün yapısına uygun olarak, üründe neden bir hasar/kusur bulunmadığını, ürünün sağlam bir şekilde kargoya teslim edildiğini kanıtlamalıdır. Yeterli delil/açıklama bulunmadan salt bu sebebin seçilmesi durumunda Alıcı iadesi DP tarafından onaylanır.
Üründe kargo kaynaklı hasar oluştuğu anlaşılır ise Alıcı iadesi DP tarafından onaylanacak olup, Satıcı kargo firması ile tazmin sürecini yürütecektir. Satıcı hasarlı/kusurlu olduğu iddia edilen ürün iadesini ‘’hasar tespit tutanağı olmaması’’ sebebiyle reddedemez.
Ürün zarar görmüş. Tüketici mevzuatına göre mutat kullanım (olağan kullanım süresine uygun kullanım) bir iadeyi ret sebebi değildir.
Satıcı bu ret sebebini, sadece Alıcı’nın iade hakkını kullanımına engel olmak amacıyla seçerse, Alıcı’nın iade talebi DP tarafından onaylanacaktır.
Kullanım sebebi ile ürünün yeniden satışa uygun olmadığını veya olağan olmayan şekilde kullanıldığını kanıtlayan görsel ve delillerin olması durumunda ise Satıcı’nın iade ret talebi olumlu değerlendirilebilir.
Şüpheye mahal vermemek adına, ürünün Alıcı’ya teslim sürecinde veya Satıcı’ya iade dönerken kargoda hasar alması durumunda, Alıcı iadesi DP tarafından onaylanacak olup, Satıcı kargo firması ile tazmin sürecini yürütecektir.
Mevzuata Göre İadesi Kabul Edilmeyen Ürün Satıcı, mevzuatta düzenlenen cayma hakkı istisnaları kapsamına giren ürünlere ilişkin Alıcı’nın iade talebi oluşturması durumunda, Satıcı bu başlığı kullanarak iadeyi reddedebilir. Bu durumda, Satıcı ürünün cayma hakkı istisnası giren ürün olduğunu kanıtlamalıdır.
Satıcı’nın yeterli kanıtı sunamaması veya bu ret sebebini sadece Alıcı’nın iade hakkını kullanımına engel olmak amacıyla seçmesi durumunda Alıcı’nın iade talebi DP tarafından onaylanacaktır.
İade Ürün Mağazaya Ulaşmadı Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilen ürünün Satıcı’ya ulaşmaması veya paketin boş gelmesi durumunda, Satıcı’nın bu durumu kanıtlaması gerekmektedir.
Satıcı’nın yeterli kanıtı sunamaması durumunda Alıcı’nın iade talebi DP tarafından onaylanacaktır.
Şüpheye mahal vermemek adına, ürünün Satıcı’ya iade dönerken kargoda kaybolması durumunda, Alıcı iadesi DP tarafından onaylanacak olup, Satıcı kargo firması ile tazmin sürecini yürütecektir.

7. Satıcı’nın iade talebini reddettiğini DP’ye bildirmesinden itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde, ilgili ürünü Alıcı’ya göndermek üzere kargoya teslim etmesi gerekmektedir. Satıcı, bu süre içerisinde ürünü tam ve eksiksiz şekilde Alıcı’ya teslim etmezse, DP tarafından Alıcı’nın ücret iadesi talebi onaylanarak Alıcı’ya ücret iadesi sağlanır. Şüpheye mahal vermemek adına, ilgili süreler büyük kampanya dönemleri, haftalık resmi tatiller gibi kısıtlı zamanlarda geçerli olmak üzere; sipariş hızı, operasyon hacmi ve taşıma hizmetleri kapasiteleri göz önünde bulundurularak satıcılara önden bilgi verilerek artırılabilir.

8. Satıcı, Alıcı’nın iade ettiği ürünü kargodan teslim almaktan imtina eder veya teslim alıp DP’ye bildirim yapmadan ve sebebini açıklamadan Alıcı’ya ürünü geri gönderirse ve Alıcı bu durumu DP’ye bildirirse, DP iade talebini onaylayarak Alıcı’ya ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini iade edecektir. İşbu madde kapsamında, Satıcı DP’nin katlandığı bedelleri DP’ye derhal ödemekle yükümlüdür.

E. Cayma Hakkı Kapsamında veya Ayıplı/Kusurlu Ürün İddiasıyla İade Talebinde Bulunulan Ürünlere İlişkin Prosedürler

I. Cayma Hakkı Kullanımında Prosedürler

1. Satıcı tarafından iade adresi olarak belirtilen bilgi doğru olmalıdır ve Alıcı’nın iadesi kargodan gününde ve zamanında teslim alınmalıdır.

2. Alıcı’nın iade ettiği üründe herhangi bir sorun olmaması durumunda, Satıcı en hızlı sürede ve her halükarda yukarıda belirtilen azami süreler içinde iadeyi onaylamalıdır.

3. Satıcı, Alıcı’nın iade talebini yalnızca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesine uygun, haklı ve meşru bir sebebe dayanması durumunda reddedebilir. Satıcı’nın iadeyi reddetmesi durumunda, Alıcı tarafından iade edilen ürün en kısa sürede ve her halükarda yukarıda belirtilen azami süreler içinde Alıcı’ya geri kargolanmalıdır.

4. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi kapsamında belirtilen ürünler cayma hakkının kullanımına istisna oluşturur. Satıcı, bu ürünler kapsamında gelen ve cayma hakkı kapsamında olduğu anlaşılan “vazgeçtim, daha uygun fiyata buldum, yeniden satın alacağım vb.” iade taleplerini kabul etmek zorunda değildir. Bununla birlikte, hijyen riski barındıran ürünler ancak orijinal ürün paketleri açılmış ise reddedilebilir. Eğer iadede kusurlu ve yanlış ürün beyanı varsa hijyenik ürünlerde orijinal ürün paketleri açılmış/Alıcı paketlemeyi bozmuş olsa dahi iadeler hijyenik ürün olduğundan bahisle reddedilemez.

5. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca, kişiselleştirilmiş ürünler ve özel üretim ürünler, Alıcı’nın cayma hakkını kullanamadığı ürünlerdir. Bununla birlikte, Websitesi üzerinden belirtilmeyen ve Websitesi’ne yansıyamayan ürün kişiselleştirmeleri gerekçe gösterilerek iadenin reddedilmemesi gerekmektedir. Bir ürün ile ilgili kişiselleştirme ya da özel üretim yapan Satıcı, bu ürünün Alıcı’nın platform üzerinden talebi doğrultusunda kişiselleştirilmiş olduğunu ispat etmedikçe cayma hakkının kullanımına engel olamaz.

6. Alıcı’ya teslim edildiğinde kargoda aktığı, kırıldığı, bozulduğu, tarihi geçtiği ve bu nedenle yeniden satışının mümkün olmadığı anlaşılan ürünler ile son kullanma tarihi (“SKT”) geçmiş ürünlerin Alıcı tarafından iadesi talep edildiğinde, Alıcı’nın durumu görsel ile kanıtlayabilmesi şartıyla, ilgili ürünün iadesi Alıcı’ya anında gerçekleştirilir. Söz konusu ürünün Satıcı’ya iadesi gerekmez.

7. Kurulum gerektiren mobilya ürünlerinde, Alıcı kurulum sonrasında cayma hakkını kullanmayı talep ederse, ürünleri kendisine teslim edildiği şekilde demonte halde kargoya teslim etmelidir. Satıcı, düzgünce demonte edilerek gönderilmemiş ürünlere ilişkin iade talebini reddetmek istiyor ise bunu görsel ile ispat etmelidir. Kurulum gerektiren ürünlerin kusurlu/yanlış/eksik olduğu paket açılmadan ve kurulum yapılmadan tespit edilemeyecek durumda ise ürün kurulduğu ve paketi açıldığı için iade reddedilemez.

8. Bir ürünün orijinal paketinin açılması iadeye red verilmesini geçerli kılmaz. Cayma hakkının istisnasını oluşturan ürünler dışındaki ürünlerin orijinal paketleri açılmış olsa dahi iadelerinin kabul edilmesi gerekmektedir.

9. Kullanılmış ürün sebebiyle iadenin reddedilmesi için Alıcı tarafından mutat kullanım dışı kullanım olduğuna ve kullanımın ürünün yeniden satılabilirliğini ortadan kaldırdığına dair kanıtın paylaşılması gerekmektedir, kanıt olmadığı sürece iade reddedilemez

II. Ayıplı (Kusurlu, Hasarlı, Eksik) Ürünlerde Prosedürler

1. Satıcı, Alıcı tarafından iletilen ayıplı ürün iddiasıyla iade taleplerinde, ürünün iadesine onay vermek yerine iade ret seçeneğini seçerek, ürünü analize göndermeyi talep edebilme hakkına sahiptir. Satıcı, Alıcı tarafından iletilen ayıplı ürün iddiasıyla iade taleplerinde, Alıcı’dan analiz yapılmasını talep edemez. Analizin Satıcı tarafından yaptırılması gerekmektedir.

2. İadenin, ürünün analize gönderilecek olması sebebiyle Satıcı tarafından reddedilmesi durumunda, analiz Satıcı tarafından yaptırılacak ve analiz süresi boyunca iade süreci beklemeye alınacaktır. Analiz süresi azami 24 (yirmi dört) gündür. 24 (yirmi dört) günden geç gelen analiz sonuçları, yalnızca Satıcı’nın gecikmeye dair makul açıklamasını 24 (yirmi dört) günlük süre dolmadan önce bildirilmesi halinde kabul edilir. Aksi durumda, Satıcı’nın iade ret talebi gerekçesiz kalır ve Alıcı’nın iade talebi DP tarafından otomatik olarak onaylanır.

3. Analiz talepleri ürünlerin iadesini geciktirmek için Satıcı tarafından kullanılmamalıdır, iyi niyetle kullanılmalıdır.

4. Analize gönderilmiş ürünler bakımından Satıcı’dan üründe üretim kaynaklı sorun bulunmadığına dair belge (kanıt) istenir; bu belgeye göre iade onay/ret kararı dikkate alınır. Analiz sonucunda ‘’üretim kaynaklı sorun’’ bulunduğu tespit edilmiş ise; ana süreç Alıcı’nın iade talebinin onaylanması yönündedir. Ancak Alıcı, tüketici mevzuatındaki seçimlik tercih hakkını kullanarak ürünün tamirini, değişimini veya kusur oranı kadar iade opsiyonlarından birini seçerse, iade yerine Satıcı onayı ile seçilen hakkın kullanımına karar verilebilir.

5. Ayıplı (yanlış, kusurlu, hasarlı, eksik) ürün nedenli Alıcı iadelerinde, Satıcı ürünün ayıplı olmadığını kanıtlamadan iade reddini seçerse, Alıcı’nın iade talebi gerekçesiz ret sebebi nedeni ile onaylanmaktadır. Garantili ürünlerde, ürün (elektronik ürünler ve hijyen kapsamına giren ürünler de dahil) teknik servise yönlendirme gerekçesi ile reddedilemez. Satıcı üretim kaynaklı bir sorun olmadığını kanıtlamak üzere ürünü yetkili servise kendisi göndermelidir.

6. Ayıplı (yanlış, kusurlu, hasarlı, eksik) ürün nedenli Alıcı iadelerinde, kusur Alıcı’nın ilettiği görseller ile kanıtlanmış ve Satıcı aksini ispatlayamıyor ise, iadenin onayı beraberinde Alıcı’ya bir müşteri memnuniyet kuponu tanımlanır ise ilgili bedel Satıcı’ya yansıtılır.

7. Yetkili servisi olmayan ürünler için yetkili servis desteğinin Satıcı tarafından verilmesi gerekmektedir. Satıcı, yetkili servisten alınan iade/değişim için uygundur raporu gereğince Alıcı’nın talebini yerine getirmelidir.

8. Elektronik ürünlerde Alıcılar, ilgili ürüne ilişkin fatura Satıcı tarafından iletilmediği ürün arızalarında teknik servis desteği alamamaktadır. Alıcı’nın elektronik ürünlere ilişkin fatura talebinde bulunması ve fakat Satıcı’nın fatura düzenlememesi veya hiç iletmemesi durumunda Alıcı’yı iadeye yönlendirilir ve DP tarafından iade onaylanır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlaline Yönelik Şikayet Başvurusundaki Zorunlu Unsurlar

 • İhlal bildiriminde bulunanın hak sahipliğini gösterir TPMK tarafından düzenlenen tescil belgesi (marka tescil, tasarım tescil, patent tescil), Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen bandrol formu ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki meslek birlikleri bakımından faaliyet belgesi (yetki belgesi)
 • İhlal bildiriminde bulunan gerçek kişiyse:

  • Ad – soy ad
  • T.C. kimlik no
  • Adres bilgileri
  • E-posta adresi
  • Varsa KEP adresi
 • İhlal bildiriminde bulunan tüzel kişiyse:

  • Unvan
  • Adres bilgileri
  • E-posta adresi
  • Varsa KEP adresi
 • Vekil aracılığıyla ihlal bildiriminde bulunuluyor ise:

  • Vekalet verenin tüzel kişi/gerçek kişi olmasına göre yukarıdaki bilgileri
  • Vekilin:

   • Ad – soy ad
   • T.C. kimlik no
   • Adres bilgileri
   • E-posta adresi
   • Varsa KEP adresi
  • Vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir belge (vekaletname, yetki belgesi gibi)
 • Şikayet edilen ürünün fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair gerekçe ve deliller (mahkeme kararı, bilirkişi raporu vb.)
 • Şikayete konu ürünü gösterir internet adresi (linkler)
 • Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda doğacak zararlardan sorumlu olunacağına dair beyan

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlaline Yönelik Şikayete İtirazda Yer Alması Gereken Zorunlu Unsurlar

 • İtirazda bulunan gerçek kişiyse adı – soy adı
 • İtirazda bulunan tüzel kişiyse unvanı
 • Yetkili temsilci veya vekil aracılığıyla itirazda bulunuluyor ise:

  • Yetkili temsilci veya vekilin adı – soy adı
  • Temsile yetkili olduğunu gösterir belge (vekaletname, yetki belgesi, imza sirküleri gibi)
 • İtirazın gerekçeleri, şikayet bulunanın fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmediğine dair belge ve deliller
 • Ürünün orijinal olduğunu ispatlamaya elverişli fatura veya fatura yerine geçen belgeler, kendisinden başlayarak geriye doğru fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibini veya hak sahibinin verdiği yetkiyle ürünü piyasaya sunmuş kişileri gösterir sözleşme, sair belge ve deliller
 • Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda doğacak zararlardan sorumlu olunacağına dair beyan

Özel Kargo Protokolü

1. Protokol'ün Amacı ve Konusu

1.1. İşbu özel kargo protokol ("Protokol"), Satıcı ve DP arasındaki Satıcı İş Ortaklığı ve Aracılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Protokol’de tanımlı olarak kullanılan ibareler, Protokol’de aksi düzenlenmedikçe Sözleşme’deki anlamlarını haiz olacaktır.

1.2. Satıcı, işbu Protokol ile Satıcı Ofisi’nde ilan edilecek olan kargo ve lojistik firmaları (Bundan sonra "Kargo Firmaları/Firması" olarak anılacaktır.) ile iş birliğinden faydalanacaktır. Bu doğrultuda DP, Kargo Firmalarının entegre edilmiş olduğu hizmet bedeli SPP sistemi üzerinden Satıcı’ya işbu Protokol hüküm ve koşullarına uygun olarak kargo hizmeti satın alması konusunda destek verecektir.

1.3. Şöyle ki; işbu Protokol’de düzenlenen hak ve yükümlülükler çerçevesinde DP, Kargo Firmaları ile akdettiği/akdedeceği sözleşmeler aracılığıyla elde ettiği indirimli kargo hizmeti birim fiyatlarından faydalanma hakkını Satıcı’ya sunmaktadır. Satıcı bu Kargo Firmaları arasından çalışmak istediği Kargo Firmasını seçerek n11’den satışını yaptığı ürünlerin alıcıya teslimini sağlamak amacıyla kargo hizmeti satın alacaktır. Bu sayede Satıcı’nın ayrıca başka bir kargo firması ile anlaşmasına gerek kalmamakta ve Satıcı n11’deki Sanal Mağazası’ndan yaptığı "ücretsiz kargolu satışlarda" iş birliği kapsamında DP’nin sağladığı indirimli kargo hizmetinden faydalanarak ürünlerini Kargo Firmalarının sunduğu indirimli kargo fiyatları ile alıcıya gönderebilmektedir.

1.4. Yukarıdakiler çerçevesinde, işbu Protokol’ün konusu, Satıcı’nın iş birliği koşulları çerçevesinde n11’den satışa sunduğu ürünlerle ilgili olarak, indirimli kargo hizmetinden faydalanmasına ilişkin özel kargo kampanyası katılım ve işleyiş şart ve koşulları ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.

2. Satıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Satıcı Özel Kargo Kampanyası hizmetinden faydalanmak için aşağıdaki ön koşulları yerine getirmelidir:

2.1.1. n11 üzerinden aldığı siparişlerin kargo aşamasında ürün teslimat bilgilerini "Ücretsiz Kargo" ve DP tarafından iş birliği yapılmış ve kendisinin çalışmak istediği Kargo Firması’nı sistemden seçmeli ve tıklamalıdır. Böylelikle DP, Satıcı’nın seçimine bağlı olarak, Satıcı’nın çalışmak istediği Kargo Firması’nı sisteme yükleyecektir. Satıcı’nın çalışmak istediği Kargo Firmasını Protokol süresince her daim değiştirme hakkı saklıdır.

2.1.2. Yukarıda belirtilen ön koşullar Satıcı Ekranı-> Duyurular -> "Anlaşmalı Kargo Firmaları Özel İndirim Koşulları" ekranı altında yer almaktadır. Satıcı bu koşullarda E-Ticaret Mevzuatı’na uygun olarak DP tarafından yapılacak güncellemeleri Satıcı Ekranı -> Sipariş Yönetimi -> Özel Kargo Kampanyası sayfasından takip etmeyi ve işlemleri buna göre gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt eder.

2.1.3. Yukarıdaki koşulları gerçekleştiren ve çalışmak istediği Kargo Firması’nı seçen Satıcı’ya indirimli kargo hizmetinden yararlanması için DP tarafından her siparişe özel farklı bir indirim kodu tanımlanacaktır.

2.1.4. İndirim kodu ile yararlanılacak fiyatlar Satıcı Ekranı -> Sipariş Yönetimi -> Özel Kargo Kampanyası ekranı altından görüntülenecektir.

2.1.5. İndirim kodu sadece kargo bedelini satıcının karşıladığı "kargo bedelini satıcı öder" ürün tiplerinde geçerlidir.

2.2. İndirimli Özel Kargo Kampanyası süreci aşağıdaki gibidir:

2.2.1. Satıcı göndereceği ürüne ilişkin kargo kampanya kodunu ve teslimat bilgilerini Satıcı Ekranı üzerinden alır ve kargo kodunu içeren evraktan oluşan kargo şablonunu kargo paketinin üzerine yapıştırır/ekler. Yazım ve operasyonel aksaklıkların önüne geçmek adına kargo şablonu çıktısı eklenmesi tavsiye edilir. Kargo Firması işlemi sağlarken indirim kodunu da sisteme işler.

2.2.2. Satıcı indirimli kargo talep ettiği ürünü Kargo Firması’nın teslim noktasına veya adresine gelen kargo görevlisine, kargo kampanya kodunu içeren evrakla birlikte teslim eder.

2.2.3. Kargo Firması’na teslim edilen ürünün desi ve fiyat bilgilerini Satıcı, Satıcı Ekranı -> Sipariş Yönetimi -> Özel Kargo Kampanyası ekranından görüntüleyebilecektir. İlgili ekranda ürünü içeren siparişe ilişkin "Kargolandı" – "Teslim Edildi" – "Tamamlandı" statüleri yer almaktadır.

2.2.4. Satıcı yukarıdaki ekran aracılığıyla Kargo Firması tarafından kendisine iletilen desi ve fiyat bilgilerine ürünün kargolanmasından itibaren 48 saat içerisinde itiraz edebilir.

2.2.5. Satıcı’nın itirazları Doğuş Planet tarafından değerlendirilecek olup, itirazın haklı bulunması halinde, Satıcı ile e-posta yoluyla iletişime geçilir. Doğuş Planet’in kararına istinaden, itiraz tutarı Satıcı’ya n11 reklam puanı olarak yüklenir veya Satıcı’nın DP tarafından iletilen meblağ üzerinden keseceği faturaya istinaden Satıcı’ya ödeme yapılır. Bununla birlikte, sipariş "Tamamlandı" statüsünde ise iade ödemesi yalnızca n11 reklam puanı olarak yapılabilir.

2.2.6. Alıcı’nın teslim aldığı ürünü ilgili mevzuat kapsamında iade etmek istemesi ve iade yöntemi olarak kapıda iade seçeneğini seçmesi durumunda, kapıda iade sebebiyle ortaya çıkan masraflar Satıcı tarafından karşılanır.

2.3. Satıcı işbu Protokol konusu Özel Kargo Kampanyası hizmetinden faydalanırken bu hizmetin n11 üzerinden gerçekleştirilen satışlara özel ve tüketicilere yönelik olduğunu ver her halükarda Kargo Firmaları şart ve koşullarına tabi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı Özel Kargo Kampanya hizmetinden faydalanırken iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uymayı, basiretli bir tacir hükümlerine uygun davranmayı, DP’nin iç işleyişine ve online operasyonlarına ve/veya iş birliğine zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda DP’nin kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle DP’nin herhangi bir zarara uğraması ve bu zararın oluşmasına Satıcı’nın kusur veya ihmalinin sebep olması halinde DP’yi her türlü zararlardan beri kılacaktır. DP’nin bu zararı Satıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.

2.4. Satıcı işbu Protokol konusu Özel Kargo Kampanyası hizmetinden sadece n11’e kaydolduğu ticari unvanı altında ve yalnızca n11 üzerinden yapacağı satışlarda faydalanabilecek olup, söz konusu kargo hizmetinden üçüncü kişileri yararlandırmayacak, herhangi bir surette n11 dışındaki faaliyetleri için işbu Protokol kapsamındaki Özel Kargo Kampanyası hizmetini kullanmayacaktır.

2.5. Satıcı’nın işbu Protokol’deki yükümlülüklerinden herhangi birinin ihlal ettiğinin DP tarafından tespit edilmesi halinde; DP’nin işbu Protokol’deki diğer haklarına halel getirmeksizin DP’nin beher ihlal başına, Satıcı’nın ihlal tarihinden itibaren geriye dönük bir aylık kargo hizmeti satın alma bedeline eşit meblağda bir tutarı cezai şart olarak Satıcı’nın cari hesabından tenkis etme hak ve yetkisi bulunmaktadır.

2.6. Satıcı kargo ve taşımacılık mevzuatından doğan yükümlülüklere uygun davranmayı, Kargo Firmaları tarafından kabul edilmeyecek taşınması kanunca yasaklanmış veya hükme bağlanmış olup buna dair gerekli belgeleri ibraz edilmemiş eşya ile çabuk bozulabilen (gıda maddesi, soğuk zincir ilaç vs), çabuk kırılabilen (cam, kristal vs), fena ve ağır koku veren, yanıcı, patlayıcı, zehirli, akıcı, aşındırıcı, manyetik güçlü, Radyoaktif, uçucu gaz ve benzeri özellikli maddeler, çek bono, tahvil, hisse senedi, poliçe, tahvil vb her türden kıymetli evrak altın, mücevherat, nakit para ve posta kanununa aykırı kargolar vb. sebeplerle Kargo Firması tarafından taşınmaktan imtina edilmesi, yanlış ambalajlama, alıcı ad veya adresinin eksik olması, yanlış, eksik gönderimi, alıcı hakkında yeterli bilgi bulunmaması vb. sebeplerle ürünlerin teslim edilememesi, iyi paketlememe vb. sebeplerle ürünlerin zarar görmesi, taşıma sırasında etrafındaki paketlere zarar verebilecek veya evrakları eksik olan paketler vb.’den DP’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satıcı’nın ilgili düzenlemeleri ihlal etmesi halinde DP nezdinde doğan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararı ve oluşacak her türlü masrafı Doğuş Planet’in ilk talebinde nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

2.7. Satıcı ve/veya çalışanlarının ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranması ve/veya işbu Protokol’de belirtilen herhangi bir taahhüde/yükümlülüğe uymaması halinde, Satıcı bu sebeple DP’nin uğradığı zararlar ve herhangi bir merci, makam veya yetkili üçüncü kişi tarafından DP’ye uygulanabilecek her türlü cezalar, müeyyideler ve diğer cezai tedbirler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın DP’nin uğradığı ve/veya uğrayacağı tüm zararlar için herhangi bir yargı kararı gerekmeksizin, DP’yi tam anlamıyla nakden tazmin edeceğini taahhüt eder. DP dilerse bunları E-Ticaret Mevzuatı’na uygun olarak Satıcı cari hesabından mahsup edebilecektir.

3. Kargo Ücretleri

Satıcı’nın işbu Protokol kapsamında alacağı Özel Kargo Kampanyası dahilindeki kargo hizmetlerin Kargo Firmaları ile iş birliği kapsamında belirlenen bedeli Satıcı Ofisi’nde yayınlanacak olup, işbu Protokol kapsamındaki Özel Kargo Kampanyası kapsamındaki kargo hizmetleri Satıcı’nın kendi seçimine göre ücretlendirilecektir. DP, Satıcı’nın n11 platformu üzerinden yapacağı ve işbu Protokol’deki ön şartlara ve işleyişe uygun ürün satışlarına ilişkin olarak işbu Protokol kapsamında satın almış olduğu Özel Kargo Kampanyası dahilindeki kargo hizmeti bedelini aylık olarak faturalandıracak olup, fatura bedeli Satıcı’nın DP nezdindeki cari hesabından düşülecektir.

4. Süre ve Fesih

4.1. İşbu Protokol, Satıcı tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece yürürlükte kalacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına işbu Protokol’ün geçerlilik şartları Sözleşme’nin geçerlilik şartlarına bağlıdır.

4.2. Her yenileme dönemi için bu süreler ve yenileme koşulları geçerli olacaktır. Sözleşme akdedildiğinde Satıcı’nın Onaylanmış Elektronik İletişim Adresi’nden birine bildirim amaçlı gönderilecektir.

5. Sair Hükümler

İşbu Protokol'de özel olarak düzenlenmeyen hallerde Sözleşme'nin hükümleri geçerli olacaktır.

İMZA
KAŞE

* Doldurulması zorunlu alan